Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Avancerede teknologiprodukter

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere avancerede teknologiprodukter til Rusland eller til tredjelande, hvis produkterne skal bruge i Rusland. Avancerede teknologiprodukter omfatter bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 26. februar 2023.

Gå til Rådets forordning 2019/125 (anti-tortur-forordningen) - konsolideret pr. 1. januar 2021

Forbud mod eksport af avancerede teknologiprodukter

EU har besluttet at forbyde salg, levering, overførsel eller eksport af avancerede teknologiprodukter til Rusland, idet produkterne kan bidrage til at styrke Ruslands militære og teknologiske kapacitet. Det er derfor forbudt at eksportere bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr, marine- og luftfartsteknologi, halvlederkoponenter, elektroniske integrerede kredsløb og kameraer opført på bilag VII til forordningen til Rusland.  

Udvidelse af bilag VII d. 25. februar 2023

Vær opmærksom på, at EU den 25. februar 2023 har besluttet at udvide bilag VII om avancerede teknologiprodukter. Med udvidelserne omfatter bilag VII nu også sjældne jordarter, elektroniske integrerede kredsløb og visse kameraer.

Hvilke KN-koder er omfattet af bilag VII?

EU-Kommissionen har udarbejdet en sammenligningstabel over de KN-koder, som omfatter de produkter, der er oplistet i bilag VII til forordningen. KN-koderne fremgår af Kommissionens FAQ, jf. side 142 og frem i dokumentet.

Komponentreglen

Vær opmærksom på, at komponentreglen, som den findes i dual-use forordningen ikke gælder for så vidt angår bilag VII i Rusland-sanktionerne. Det betyder, at et ikke-listet produkt, dvs. et produkt, som ikke er omfattet af bilag VII, som indeholder en komponent som er opført i bilag VII, ikke bliver omfattet af bilag VII. Produktet bliver således ved med at være ikke-listet.   

Undtagelser fra forbuddene, som ikke kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Der gælder en række undtagelser fra forbuddet. Eksport til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger er tilladt, hvis produktet eller teknologien, der eksporteres, er bestemt til en af følgende civile anvendelser: 

a) Humanitære formål og sundhedskriser.

b) Medicinske eller farmaceutiske formål . 

c)  Midlertidig eksporter til nyhedsmedier.

d) Softwareopdateringer.

e) Brug som forbrugerkommunikationsudstyr.

f)  Personligt brug for fysiske personer, der rejser til Rusland.

Såfremt produktet, der skal eksporteres, har en af ovenstående civile anvendelser, skal eksportøren angive den relevante anvendelse i toldangivelsen samt notificere Erhvervsstyrelsen om eksporten senest 30 dage efter at eksporten har fundet sted. Dette gælder dog ikke for eksport af produkter hvis anvendelse falder ind under litra f ovenfor. 

Rusland – meddelelse om anvendelse af undtagelser, jf. art. 2, stk. 3, og art. 2a, stk. 3.

Meddel, når din virksomhed har anvendt en af undtagelsesbestemmelserne i forordning 833/2014 til eksport af produkter til Rusland på bilag VII eller i dual-use kontrollisten.

Foretag meddelelse på Virk

Såfremt eksporten er omfattet af ovenstående, kan eksporten finde sted uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Udover i ovenstående tilfælde er eksport af avancerede teknologiprodukter kun tilladt, hvis der er tale om eksport til ikkemilitær anvendelse til en ikkemilitær slutbruger i Rusland, og hvis Erhverevsstyrelsen har fastslået, at eksporten er bestemt til én af følgende formål:

a) Samarbejde mellem EU-medlemsstater og den russiske regering.

b) Mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer.

c) Vedligeholdelse af civile nukleare kapaciteter.

d) Søfartssikkerhed.

e) Til brug for ikke-offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnetværk som ikke er offentligt ejet.

f) Udelukkende er beregnet til brug for enheder, der er ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

g) Beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandes diplomatiske repræsentationer.

h) Sikring af cyber- og informationssikkerhed 

I disse tilfælde, skal der ansøges om eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen afgør herefter, om der kan udstedes tilladelse til eksporten. Der kan ikke udstedes tilladelse, hvis Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at antage, at:

  1. Slutbrugeren kan være en militær slutbruger, hvis slutbruger fremgår af bilag IV til forordningen, hvis produkterne kan have militær slutanvendelse, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1, eller
  2. hvis produkterne eller teknologien skal anvendes i enten luftfartsindustrien eller rumindustrien, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 2a, stk. 4, litra b, eller
  3. hvis produkterne eller teknologien er beregnet til energisektoren, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 3, stk. 3 - 6.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.