Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Avanceret teknologi

Det er i udgangspunktet forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere avanceret teknologi til alle slutbrugere i Belarus. Avanceret teknologi omfatter bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 765/2006 - konsolideret udgave pr. 28. februar 2023

Forbud mod eksport af avanceret teknologi

EU har besluttet at udvide omfanget af eksportkontrol til også at gælde eksport af avancerede teknologiprodukter til Belarus, idet disse produkter vurderes at kunne bidrage, direkte eller indirekte, til at styrke Belarus’ militære og teknologiske kapacitet. Der er derfor indført forbud mod eksport af bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag Va til forordning til Belarus.

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.

Komponentreglen

Vær opmærksom på, at komponentreglen, som den findes i dual-use forordning 2021/821 (dual-use forordningen), jf. forordning 2023/66, ikke gælder for så vidt angår bilag Va i Belarus-sanktionerne. Det betyder, at et ikke-listet produkt, dvs. et produkt, som ikke er omfattet af bilag Va, men som indeholder en komponent, som er opført i bilag Va, ikke bliver omfattet af bilag Va. Produktet bliver således ved med at være ikke-listet.   

Undtagelser ved eksport af avanceret teknologi

Der gælder en række undtagelser vedrørende eksport til civile anvendelser, herunder:

a)     Humanitære formål og ifm. naturkatastrofer
b)     Sundhedsmæssige formål (medicinal og farmaceutisk)
c)     Midlertidige eksporter til nyhedsmedier  
d)     Softwareopdateringer af produkter til civile slutbrugere
e)     Kommunikationsudstyr til civilt brug 
f)      Forbedring af cybersikkerhed  
g)     Personlig anvendelse ved rejse til Belarus

Der er ved disse eksporter krav om, at eksportøren i tolderklæringen skal angive, under hvilken undtagelsesbestemmelse eksporten sker. Ved eksport af produkter til forbedring af cybersikkerhed og kommunikationsudstyr til civilt brug, er der dog ikke krav herom.

Eksportøren skal herudover, senest 30 dage efter eksporten har fundet sted, underrette Erhvervsstyrelsen om den første eksport under den undtagelsesbestemmelse.

Untagelser ved eksport til civil anvendelse til civil slutbruger

Erhvervsstyrelsen kan herudover udstede tilladelse til eksport af avanceret teknologi opført på bilag Va, hvis der er tale om eksport til civil anvendelse af en civil slutbruger i Belarus, og hvis eksporten har én af følgende formål:

  • Civilt samarbejde mellem EU eller EU-medlemsstaters regeringer og Belarus’ regering.
  • Regeringssamarbejde særligt i forbindelse med rumprogrammer
  • Vedligeholdelse af civile atom kapaciteter
  • Maritim sikkerhed
  • Civile telekommunikationsnetværk
  • Eksporter med henblik på anvendelse hos EU’s diplomatiske repræsentationer
  • Eksporter med henblik på anvendelse udelukkende af entiteter ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

Eksportøren skal i ovenstående tilfælde ansøge om eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen.  

Erhvervsstyrelsen afgør herefter, om der kan udstedes tilladelse til eksporten. Der kan ikke udstedes tilladelse, hvis Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at antage, at slutbrugeren kan være en militær slutbruger.