Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Avanceret teknologi

Det er i udgangspunktet forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere avanceret teknologi til alle slutbrugere i Rusland ifølge forordning nr. 833/2014 og Rådets ændringsforordning 2022/1269. Avanceret teknologi omfatter bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere.

Forbud mod eksport af avanceret teknologi

EU har besluttet at udvide omfanget af eksportkontrol til også at gælde eksport af avancerede teknologiprodukter til Rusland, idet disse produkter vurderes at kunne bidrage, direkte eller indirekte, til at styrke Ruslands militære og teknologiske kapacitet. Der er derfor indført forbud mod eksport af bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 og bilag II (ændrer bilag VII) til Rådets ændringsforordning 2022/1269 til Rusland.   

Udvidelse af bilag VII d. 22. juli 2022

Vær opmærksom på, at EU d. 9. april, 3. juni og senest d. 22. juli 2022 har besluttet at udvide bilag VII om avanceret teknologi. Med udvidelserne omfatter bilag VII nu bl.a. udstyr der kan bruges til olieproduktion og -efterforskning, lovhåndhævelsesudstyr, specifik software, mikroskoper, produktionsudstyr til brug for produktion af metaldele, avancerede materialer m.v. samt diverse kemikalier.

Komponentreglen

Vær opmærksom på, at komponentreglen, som den findes i forordning 2021/821 (dual-use forordningen), jf. forordning 2022/1, ikke gælder for så vidt angår bilag VII i Rusland-sanktionerne. Det betyder, at et ikke-listet produkt, dvs. et produkt, som ikke er omfattet af bilag VII, som indeholder en komponent som er opført i bilag VII, ikke bliver omfattet af bilag VII. Produktet bliver således ved med at være ikke-listet.   

Undtagelser fra eksport uden krav om tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Der gælder imidlertid en række undtagelser fra forbuddet. Eksport til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger er således tilladt, hvis produktet eller teknologien, der eksporteres, er bestemt til en af følgende civile anvendelser: 

a) Humanitære formål og sundhedskriser.

b) Medicinske eller farmaceutiske formål . 

c)  Midlertidig eksporter til nyhedsmedier.

d) Softwareopdateringer.

e) Brug som forbrugerkommunikationsudstyr.

f)  Personligt brug for fysiske personer, der rejser til Rusland.

Såfremt produktet, der skal eksporteres, har en af ovenstående civile anvendelser, skal eksportøren angive den relevante anvendelse i toldangivelse samt notificere Erhvervsstyrelsen om eksporten senest 30 dage efter at eksporten har fundet sted. Dette gælder dog ikke for eksport af produkter hvis anvendelse falder ind under litra f ovenfor. 

Såfremt eksporten er omfattet af ovenstående tilfælde, er der ikke krav om tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Untagelser med krav om tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Udover i ovenstående tilfælde er eksport af avanceret teknologi kun tilladt, hvis der er tale om eksport til ikkemilitær anvendelse til en ikkemilitær slutbruger i Rusland, og hvis eksporten er bestemt til én af følgende formål:

a) Samarbejde mellem EU-medlemsstater og den russiske regering.

b) Mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer.

c) Vedligeholdelse af civile nukleare kapaciteter.

d) Søfartssikkerhed.

e) Til brug for ikke-offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnetværk som ikke er offentligt ejet.

f) Udelukkende er beregnet til brug for enheder, der er ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

g) Beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandes diplomatiske repræsentationer.

h) Sikring af cyber- og informationssikkerhed 

I disse tilfælde, skal der ansøges om eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen afgør herefter, om der kan udstedes tilladelse til eksporten. Der kan ikke udstedes tilladelse, hvis Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at antage, at:

  1. Slutbrugeren kan være en militær slutbruger, hvis slutbruger fremgår af bilag IV til forordning nr. 833/2014 (se side 44 med liste over militære slutbrugere) eller bilag I (ændrer bilag IV) til Rådets ændringsforordning 2022/1269 (se side 13), hvis produkterne kan have militær slutanvendelse, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 2, stk. 1, eller
  2. hvis produkterne eller teknologien skal anvendes i enten luftfartsindustrien eller rumindustrien, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til stk. 4, litra b, eller
  3. hvis produkterne eller teknologien er beregnet til energisektoren, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 3, stk. 3 - 6.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.