Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dispensation fra forbud mod teknisk bistand eller assistance

Man kan søge om dispensation fra forbuddet mod teknisk bistand, hvis der er et klart positivt formål med den tekniske bistand i civil, humanitær eller sikkerhedspolitisk sammenhæng.

Et eksempel på, hvad der kan udløse dispensationen, kan være teknisk bistand til at beskytte civile mod masseødelæggelsesvåben, som bistand til montering af filtre i bygninger eller skibe, der kan spore og beskytte civile mod krigsgasser. Sådan en aktivitet har et klart positivt formål, og her kan en dispensation fra forbuddet muligvis gives, selvom aktiviteten i udgangspunktet er omfattet af forbud mod ”sporing af kemiske våben” ifølge lovens ordlyd.

Der kan således søges om dispensation fra forbuddet mod teknisk bistand, selvom det drejer sig om ydelser, der ellers er omfattet af lovens ordlyd om forbudte aktiviteter. Muligheden er der, fordi der ifølge loven i udgangspunktet ikke skelnes mellem positive og negative formål med teknisk bistand.

Behovet for mulig dispensation fra forbuddet er skabt af den øgede terrortrussel mod civile, som har medført et større marked for produkter og teknisk bistand, der kan hjælpe til beskyttelse af civile eller i humanitære eller sikkerhedspolitiske sammenhæng.

Sådan søger du om dispensation fra forbuddet

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen og behandler ansøgningerne. Mail til eksportkontrol@erst.dk og bed om at få tilsendt en skabelon med anvisninger for, hvad din ansøgning skal indeholde.

Ifølge skabelonen er krav til din ansøgning bl.a.:

  • Oplysninger om involverede parter (modtager, yder af bistanden og evt. agent)
  • Oplysning om bestemmelseslandet
  • En beskrivelse af den tekniske bistand, dens formål og anvendelse
  • Angivelse af relaterede produkter under eksportkontrol, som der parallelt ansøges om eksporttilladelse til
  • Erklæring om rigtigheden af de afgivne oplysninger og samtykke til, at styrelsen kan foretage høringer af andre myndigheder i forbindelse med sagsbehandlingen

Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • Erklæring fra modtageren af den tekniske bistand om, at modtageren ikke er involveret i udvikling, produktion eller spredning af masseødelæggelsesvåben
  • Erklæring fra ansøgeren om, at den tekniske bistand ikke vil blive anvendt i relation til udvikling, produktion eller spredning af masseødelæggelsesvåben
  • Kopi af kontrakt eller salgsaftale
  • Evt. supplerende tekniske beskrivelser

Afgørelsen af ansøgninger baseres på tekniske, efterretningsmæssige, sikkerheds- og udenrigspolitiske vurderinger. Af afgørende betydning for afgørelsen er formålet med og anvendelsen af den tekniske bistand samt troværdigheden af oplysningerne fra modtageren.

Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for erhvervsministeren.