Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use forordning 2021

EU har vedtaget en ny forordning for eksportkontrol med dual-use produkter, som træder i kraft den 9. september 2021. Her kan du læse om de kommende regler, så din virksomhed er forberedt, når de træder i kraft.

Den nye dual-use-forordning er udformet med udgangspunkt i den nugældende forordning fra 2009. Det vil sige, at mange bestemmelser er uændrede eller blot er blevet tilpasset i mindre grad, så de er mere tidssvarende. Det gælder fx mange af definitionerne i forordningen, hvor der er tilføjet en henvisning til EU’s toldkodeks. 

Du kan læse Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 her.

Ny catch-all-bestemmelse for cyberovervågningsprodukter

I den nye forordning introduceres en ny kontrol med cyberovervågningsprodukter, som ikke fremgår på bilag I til forordningen (kontrollisten). Det vil sige, at der introduceres en såkaldt catch-all-kontrol med cyberovervågningsprodukter. I den forbindelse defineres cyberovervågningsprodukter som "produkter med dobbelt anvendelse, som er særligt udformet til at give mulighed for skjult overvågning af fysiske personer gennem overvågning, uddragelse, indsamling eller analyse af data fra informations- og telekommunikationssystemer.”

Der vil være krav om tilladelse for eksport af denne type produkter, hvis eksportøren af Erhvervsstyrelsen er gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med intern undertrykkelse og/eller alvorlige krænkelser af internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret.

Hvis du som eksportør har kendskab til, at disse produkter helt eller delvis er bestemt til en af ovenstående anvendelser, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen, som skal vurdere, om der er krav om eksporttilladelse:

 

Kontakt os

Vurderer du, at din virksomhed eksporterer produkter, som kan være omfattet af den nye catch-all-bestemmelse for cyberovervågningsprodukter? Så kan du allerede nu kontakte Erhvervsstyrelsen på eksportkontrol@erst.dk eller tlf. 3529 1500 og få vejledning i, hvordan du skal forholde dig til den kommende catch-all-bestemmelse.

 

Generelle EU-tilladelser

I dual-use-forordningen er der vedtaget en række forenklede tilladelser, som omfatter forskellige kombinationer af produkter og destinationslande, som er vurderet til at være mindre kritiske. Du kan læse mere om de nuværende seks EU-tilladelser her.

I den nye dual-use-forordning indføres to nye generelle EU-tilladelser: 

  • EU007, som dækker overførsel af visse typer software og teknologier inden for en koncern, dvs. mellem moder-, søster- og datterselskaber, i visse lande. 
  • EU008, som dækker eksport af visse typer krypteringsudstyr til alle lande, undtagen de nærtstående tredjelande (da de er omfattet af den generelle EU001-tilladelse) og en række lande, som er vurderet at være kritiske.

Derudover ændres de nuværende generelle EU-tilladelser således:

  • Storbritannien og Island tilføjes til listen over nærtstående tredjelande, som EU001-tilladelsen dækker eksport til.
  • Island slettes fra EU002-, EU003-, EU005- og EU006-tilladelserne, som følge af ovenstående.
  • Rusland slettes fra listen over destinationer, som EU005-tilladelsen dækker eksport til.

De otte generelle EU-tilladelser fremgår af bilag II til den nye dual-use-forordning.