Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

Det er i udgangspunktet forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere dual-use-produkter og -teknologi til alle slutbrugere i Belarus. 

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 765/2006 - konsolideret udgave af 20. juli 2022

Gå til Rådets forordning 2021/821 om bestemmelserne for eksport af dual-use produkter og teknologi (dual-use forordningen) - konsolideret udgave pr. 12. januar 2023

Gå til Rådets forordning 2023/66 - opdateret bilag I til forordning 2021/821

Forbud mod eksport af dual-use produkter

Der er indført forbud mod eksport til Belarus af alle dual-use produkter og teknologi opført på bilag I til EU’s forordning 2021/821 med senere ændringer (dual-use forordningen), jf. forordning 2023/66. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke kan eksporteres disse dual-use produkter til Belarus.

Forbud mod levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.

Undtagelser ved eksport af dual-use produkter

Erhvervsstyrelsen kan i få tilfælde give tilladelse til, at dual-use produkter på bilag I til dual-use forordningen eksporteres, hvis eksporten sker til én af nedenstående formål:  

a)     Humanitære formål og ifm. naturkatastrofer
b)     Sundhedsmæssige formål (medicinal og farmaceutisk)
c)     Midlertidige eksporter til nyhedsmedier  
d)     Softwareopdateringer af produkter til civile slutbrugere
e)     Kommunikationsudstyr til civilt brug  
f)      Forbedring af cybersikkerhed  
g)     Personlig anvendelse ved rejse til Belarus

Der er ved disse eksporter krav om, at eksportøren i tolderklæringen skal angive, under hvilken undtagelsesbestemmelse eksporten sker. Ved eksport af produkter til forbedring af cybersikkerhed og kommunikationsudstyr til civilt brug, er der dog ikke krav herom.

Eksportøren skal herudover, senest 30 dage efter eksporten har fundet sted, underrette Erhvervsstyrelsen om den første eksport under den undtagelsesbestemmelse.

Erhvervsstyrelsen kan herudover udstede tilladelse til eksport af dual-use produkter på forordningens bilag I, hvis der er tale om eksport til civil anvendelse af en civil slutbruger i Belarus, og hvis eksporten har én af følgende formål:

  • Civilt samarbejde mellem EU eller EU-medlemsstaters regeringer og Belarus’ regering.
  • Regeringssamarbejde særligt i forbindelse med rumprogrammer
  • Vedligeholdelse af civile atom kapaciteter
  • Maritim sikkerhed
  • Civile telekommunikationsnetværk
  • Eksporter med henblik på anvendelse hos EU’s diplomatiske repræsentationer
  • Eksporter med henblik på anvendelse udelukkende af entiteter ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

Erhvervsstyrelsen afgør herefter, om der kan udstedes tilladelse til eksporten. Der kan ikke udstedes tilladelse, hvis Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at antage, at slutbrugeren kan være en militær slutbruger.