Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere dual-use produkter og -teknologi til Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 27. april 2023

Gå til bilag I til EU’s forordning 2021/821 (dual-use forordningen).

Forbud mod eksport af dual-use produkter

På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine er det forbud at ekspore dual-use produkter opført på bilag I til dual-use forordningen til Rusland. Der gælder dog visse undtagelser fra forbuddet.

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Det kræver altid tilladelse at eksportere dual-use produkter til Rusland efter dual-use forordningen. Herudover lægger sanktionerne mod Rusland yderligere restriktioner på, hvornår en eksport af dual-use produkter er tilladt.

Erhvervsstyrelsen skal ved udstedelse af tilladelser efter dual-use forordningen tage hensyn til sanktionerne mod Rusland. Erhvervsstyrelsen kan udstede tilladelse til, at dual-use produkter eksporteres til Rusland, hvis eksporten sker til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær  slutbruger og herudover er bestemt til:

a) Humanitære formål 
b) Sundhedsmæssige nødsituationer
c) Naturkatastrofer  
d) Midlertidige eksporter til nyhedsmedier  
e) Softwareopdateringer af produkter til civile slutbrugere  
f)  Personlig anvendelse ved rejse til Rusland

Der er ved eksport til disse formål krav om, at eksportøren i tolderklæringen skal angive under, hvilken undtagelsesbestemmelse eksporten sker. Eksportøren skal herudover, senest 30 dage efter eksporten har fundet sted, underrette Erhvervsstyrelsen om den første eksport under den pågældende undtagelsesbestemmelse.

Rusland – meddelelse om anvendelse af undtagelser, jf. art. 2, stk. 3, og art. 2a, stk. 3.

Meddel, når din virksomhed har anvendt en af undtagelsesbestemmelserne i forordning 833/2014 til eksport af produkter til Rusland på bilag VII eller i dual-use kontrollisten.

Foretag meddelelse på Virk 

Erhvervsstyrelsen kan herudover udstede tilladelse til eksport af dual-use produkter, hvis der er tale om eksport til ikkemilitær anvendelse af en ikkemilitær slutbruger i Rusland, og hvis eksporten har én af følgende formål:

a) Samarbejde mellem EU-medlemsstater og den russiske regering.

b) Mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer.

c) Vedligeholdelse af civile nukleare kapaciteter.

d) Søfartssikkerhed.

e) Til brug for civile, ikke-offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnetværk som ikke er offentligt ejet.

f) Udelukkende er beregnet til brug for enheder, der er ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

g) Beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandes diplomatiske repræsentationer.

h) Sikring af cyber- og informationssikkerhed

Erhvervsstyrelsen må ikke udstede tilladelse, hvis styrelsen har rimelig grund til at tro, at:

I. Slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en person eller enhed, som fremgår af bilag IV til Rusland-forordningen (liste over militære slutbrugere), eller hvis produkterne kan have militær slutanvendelse, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1, litra a, eller

II. produkterne eller teknologien skal anvendes i enten luftfartsindustrien eller rumindustrien, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til stk. 4, litra b, eller

III. produkterne eller teknologien er beregnet til energisektoren, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 3, stk. 3 - 6.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Forordningen indeholder også forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiel bistand til alle dual-use produkter i forbindelse med salg, levering, overførsel, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkterne i Rusland eller til brug i Rusland.

Forbud mod transit igennem Rusland

Med den 10. sanktionspakke er transit af dual-use produkter igennem Rusland blevet forbudt.

Årvågenhed

Generelt opfordres virksomhederne til at udvise den største årvågenhed i forbindelse med udførsler til Rusland. Det er virksomhedens ansvar at være opmærksom på de til enhver tid gældende regler.