Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

Det er i udgangspunktet forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere dual-use produkter og -teknologi til alle slutbrugere i Rusland ifølge forordning nr. 833/2014.

Forbud mod eksport af dual-use produkter

Ifølge forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger over for Rusland indføres der forbud mod eksport til Rusland af alle dual-use produkter opført på bilag I til EU’s forordning 2021/821 (dual-use forordningen). Det betyder, at der i udgangspunktet ikke kan eksporteres disse dual-use produkter til Rusland.

Undtagelser ved eksport af dual-use produkter

Erhvervsstyrelsen kan i få tilfælde give tilladelse til, at dual-use produkter på bilag I til forordning 2022/821 (dual-use forordningen) eksporteres, hvis eksporten sker til én af nedenstående formål:

a) Humanitære formål 
b) Sundhedsmæssige nødsituationer
c) Naturkatastrofer  
d) Midlertidige eksporter til nyhedsmedier  
e) Softwareopdateringer af produkter til civile slutbrugere  
f)  Personlig anvendelse ved rejse til Rusland
g) Forbedring af cybersikkerhed  

Der er ved disse eksporter krav om, at eksportøren i tolderklæringen skal angive, under hvilken undtagelsesbestemmelse eksporten sker. Ved eksport af produkter til forbedring af cybersikkerhed og kommunikationsudstyr til civilt brug, er der dog ikke krav herom. Eksportøren skal herudover, senest 30 dage efter eksporten har fundet sted, underrette Erhvervsstyrelsen om den første eksport under den pågældende undtagelsesbestemmelse.

Erhvervsstyrelsen kan herudover udstede tilladelse til eksport af produkter på bilag I til forordning 2021/821 (dual-use orordningen), hvis der er tale om eksport til civil anvendelse af en civil slutbruger i Rusland, og hvis eksporten har én af følgende formål:

a) Samarbejde mellem EU-medlemsstater og den russiske regering.

b) Mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer.

c) Vedligeholdelse af civile nukleare kapaciteter.

d) Søfartssikkerhed.

e) Til brug for ikke-offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnetværk som ikke er offentligt ejet.

f) Udelukkende er beregnet til brug for enheder, der er ejet eller kontrolleret af et EU-selskab.

g) Beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandes diplomatiske repræsentationer.

I disse tilfælde, skal der ansøges om eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen afgør herefter, om der kan udstedes tilladelse til eksporten. Der kan ikke udstedes tilladelse, hvis Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at tro:

I. slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en person eller enhed, som fremgår af bilag IV til forordning nr. 833/2014 (liste over militære slutbrugere) eller af bilag I til forordning 2022/879, eller hvis produkterne kan have militær slutanvendelse, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1, litra a, eller

II. produkterne eller teknologien skal anvendes i enten luftfartsindustrien eller rumindustrien, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til stk. 4, litra b, eller

III. produkterne eller teknologien er beregnet til energisektoren, medmindre sådan eksport er tilladt i henhold til artikel 3, stk. 3 - 6.

Forbud teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Forordningen indeholder også et forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiel bistand til alle dual-use produkter opført på bilag I til forordning 2022/821 (dual-use forordningen).

Årvågenhed

Generelt opfordres virksomhederne til at udvise den største årvågenhed i forbindelse med udførsler til Rusland. Det er virksomhedens ansvar at være opmærksom på de til enhver tid gældende regler.