Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU007

Virksomhedsintern overførsel af software og teknologi. 

Den generelle EU-udførselstilladelse EU007 kan benyttes til overførsel af visse typer software og teknologi inden for søster- og datterselskaber i visse lande.

Gældende betingelser for EU007:

Produkter som kan udføres: Al teknologi og software, der er opført på kontrollisten (bilag I), bortset fra produkter, der er opført i afsnit I i bilag II og teknologi og software med produkter under 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f og 5A001.j.

Lande som produkterne kan udføres til: Argentina, Brasilien, Chile, Filippinerne, Indien, Indonesien, Israel, Jordan, Malaysia, Marokko, Mexico, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Thailand og Tunesien.

EU007 kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Eksportøren er en juridisk person med hjemsted i EU og modtagere er en virksomhed, der ejes og kontrolleres fuldt ud af eksportøren (datterselskab) eller af samme moderselskab som eksportøren (søsterselskab), forudsat at:a. Moderselskabet er hjemmehørende i EU eller i et lande, der er omfattet af den generelle tilladelse EU001 (et nærtstående tredjeland),
  • Moderselskabet stiller en bindende garanti for modtagerens overholdelse af kravene til tilladelsen,
  • Den eksporterede software og teknologi udelukkende anvendes til henholdsvis eksportørens og datter- eller søsterselskabets kommercielle produktudviklingsaktiviteter og, for så vidt angår de ansatte, inden for rammerne af ansættelsesforholdet,
  • Den eksporterede software og teknologi og alle derpå baserede produkter forbliver under eksportørens fulde kontrol, eller hvis modtageren er et søsterselskab, under fuldstændig kontrol af moderselskabet, og ikke vil blive delt med andre, og
  • Den eksporterede software og teknologi returneres til eksportøren og slettes fuldstændigt af datter- eller søsterselskabet når udviklingsaktiviteten er afsluttet, eller hvis selskabet erhververes af en anden enhed. Enhver udviklet teknologi, der fremkommer på grundlag heraf, overføres også til eksportøren og slettes fuldstændigt af datterselskabet eller søsterselskabet.

EU007 kan ikke anvendes, hvis:

 • Eksportøren af Erhvervsstyrelsen er gjort bekendt med, at den pågældende software eller teknologi helt eller delvist er eller kan være bestemt til:
  • Militær, paramilitær, politimæssig endelig anvendelse, endelig anvendelse til efterretnings- og overvågningsformål eller anden endelig anvendelse af en statslig sikkerhedstjeneste eller af enheder, der handler på statens vegne,
  • Anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet eksporteret fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, eller
  • Brug i forbindelse med krænkelse af menneskerettighederne, de demokratiske principper eller ytringsfriheden som defineret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
 • Eksportøren er bekendt med, at:
  • Den pågældende software eller teknologi helt eller delvis er bestemt til en af ovenstående anvendelser,
  • Den pågældende software eller teknologi vil blive geneksporteret til et andet bestemmelsessted end medlemsstaterne eller de bestemmelsessteder, der er omfattet af EU008, eller
  • Modtageren eller slutbrugeren af de pågældende produkter er en militær, paramilitær, politi- eller efterretningstjeneste eller en anden statslig sikkerhedstjeneste, eller at produkterne er bestemt til anvendelse af enheder, der handler på vegne af en af ovennævnte tjenester.

Eksportører, der agter at anvende EU007, skal indføre et internt program til sikring af overholdelse (ICP).