Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovgrundlag - C-våbenbekendt-gørelsen

Med gennemførelse af C-våben konventionen i Danmark er fremstilling af liste 1-kemikalier forbudt uden tilladelse fra erhvervsministeren.

C-våbenbekendtgørelsen fra 2011 opstiller de krav, som virksomhederne skal opfylde for at få tilladelse.

Ratificering af C-våbenkonventionen

Danmark ratificerede C-våben konventionen i juli 1995 efter, at Folketinget havde vedtaget Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i forlængelse af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben.

C-våbenkonventionen trådte i kraft den 30. april 1997, og loven blev umiddelbart derefter sat i kraft, jf. bekendtgørelse nr. 297 af 30. april 1997.

Loven er ændret med lov nr. 228 af 23. april 2002 og igen ved lov nr. 487 af 25. maj 2011.

Forbud mod fremstilling af liste-1 kemikalier

Med lov nr. 487 af 25. maj 2011 er der indført et generelt forbud mod at fremstille liste 1-kemikalier, uden at der foreligger en tilladelse fra erhvervsministeren. Samtidig er Erhvervsstyrelsen blevet bemyndiget til at fastsætte de nærmere krav til tilladelse til lovlige aktiviteter med liste 1-kemikalier.

Loven indfører endvidere en generel forpligtelse for alle virksomheder, der er berørt af konventionen, til at indberette oplysninger om aktiviteter med kemikalier til Erhvervsstyrelsen.

C-våbenbekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen udstedte den 4. november 2011 bekendtgørelse nr. 1022 om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (C-våbenbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 11. november 2011.

C-våbenbekendtgørelsen udmønter blandt andet de bestemmelser, der fremgår af lov nr. 487 af 25. maj 2011. Bekendtgørelsen indeholder følgende hovedelementer:

  • Opstilling af de krav som virksomhederne skal opfylde for at kunne få tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at fremstille liste 1-kemikalier.
  • Præcisering af, at fremstilling af liste 1-kemikalier (samt liste 2- og 3-kemikalier) også omfatter den situation, hvor liste 1-, 2- og 3-kemikaliet dannes og forbruges som et mellemprodukt, et biprodukt eller affaldsprodukt i den kemiske proces, og hvor isolering af kemikaliet vil være mulig.
  • Oplysninger om hvilke virksomheder der skal indberette oplysninger, fristerne for indberetning samt hvilke oplysninger der er tale om. Disse oplysninger har tidligere alene fremgået af de indberetningsskemaer, som styrelsen udsender til virksomhederne.

Ændring af C-våbenbekendtgørelsen

C-våbenbekendtgørelsen er ændret med bekendtgørelse nr. 505 af 20. april 2020. I bilag I er tilføjet en række liste 1-kemikalier, som OPCW har vedtaget at tilføje til listen over kemiske våben i C-våbenkonventionen. Bl.a. er en række Novichok-nervegifte blevet tilføjet på baggrund af forgiftningssagen i Storbritannien i marts 2018. De nye regler betyder, at det er forbudt at fremstille, erhverve og anvende de pågældende kemikalier. 

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 7. juni 2020.
 

Se oversigt over gældende lovgivning om kemikalier