Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Søfartsprodukter og -teknologi

Salg, levering, overførsel eller eksport af søfartsudstyr og -teknologi til Rusland er forbudt ifølge forordning nr. 833/2014.

Forbuddet mod eksport til Rusland af søfartsprodukter og -teknologi, som er opført på bilag XVI til forordning nr. 833/2014, gælder, uanset om eksporten sker til russiske personer, juridiske enheder eller organer, til enhver anden person eller enhed, hvis produktet er tiltænkt brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag.

Produkter og teknologi opført på bilag XVI til forordning nr. 833/2014 (se side 104) svarer til det udstyr, som er opført i hhv. kapitel 4 og 5 i forordning 2021/1158. Navigationsudstyr i kapitel 4 fremgår af side 125 - 219 og radiokommunikationsudstyr fra side 219 - 286.

Forbud mod levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til søfartsprodukter og -teknologi er ligeledes forbudt.

Undtagelser fra forbuddet

Ovennævnte forbud gælder ikke for salg, levering, overførsel eller eksport af søfartsprodukter og -teknologi opført på bilag XVI til forordning nr. 833/2014, såfremt:

 1. Eksporten sker til ikke-militært brug og til en civil slutbruger og 
 2. eksporten er bestemt til én eller flere af følgende:
  a. Humanitære formål
  b. Sundhedskriser
  c. Akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet
  d. Som en reaktion på naturkatastrofer

I tilfælde af, at ovennævnte undtagelse gør sig gældende, kan produkter eller teknologier, omfattet af bilag XVI til forordning nr. 833/2014, eksporteres uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Udover ovennævnte undtagelse, kan Erhvervsstyrelsen udstede tilladelse til eksport af søfartsprodukter og -teknologi, omfattet af bilag XVI til forordning nr. 833/2014, såfremt:

 1. Eksporten sker til ikke-militært brug og til en civil slutbruger og
 2. Erhvervsstyrelsen har fastslået, at produktet eller teknologien er beregnet til søfartssikkerhed.

Såfremt eksportøren vurderer, at eksporten er omfattet af ovennævnte undtagelse, skal eksportøren søge om tilladelse til eksporten hos Erhvervsstyrelsen.