Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til energisektoren

Salg, levering, overførsel eller eksport af visse produkter til energisektoren i Rusland er forbudt.

 

Forbud mod eksport af visse produkter til energisektoren

Forordning nr. 833/2014 forbyder eksport af produkter opført i bilag II til forordning nr. 833/2014, jf. forordning 2022/879 til:

  • Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller
  • til brug i Rusland.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansielle bistand

Det er herudover forbudt at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien på bilag II til forordning nr. 833/2014, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland. Leveringen af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien er ligeledes forbudt.

Bilag II til forordning nr. 833/2014 omfatter bl.a. visse pumper og dele til maskiner. Produkterne defineres ud fra produkternes KN-koder (varekoder) og tilhørende beskrivelse.

Undtagelser fra forbuddet

Forbuddet finder ikke anvendelse, hvis produkterne eller teknologien, jf. bilag II til forordning nr. 833/2014 og forordning 2022/879, er nødvendig for:

  1. transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller
  2. akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

Derudover finder forbuddet ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 17. september 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at Erhvervsstyrelsen senest fem arbejdsdage forinden, at eksporten skal finde sted, er blevet underrettet. I et sådant tilfælde kan eksport af produkter og teknologi på bilag II til forordning nr. 833/2014 ske uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan herudover give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport og ydelse af teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at:

  1. Det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen, eller
  2. det udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvorfor produktet eller teknologien er nødvendig til en af de to formål, som fremgår ovenfor under ”Undtagelser”, jf. litra a og b.