Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til industriel kapacitet

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter, som kan bidrage til forbedring af Ruslands industrielle kapaciteter til Rusland eller til tredjelande, hvis produkterne skal bruges i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 5. februar 2023.

Gå til Rådets forordning 2023/427 af 25. februar 2023 - 10. sanktionspakke.

Forbud mod eksport af industrielle produkter

Det er forbudt at eksportere produkter, som kan bidrage til forbedring af Ruslands industrielle kapaciteter. Produkterne er oplistet i bilag XXIII til forordningen.

Bilaget er meget omfattende og omfatter bl.a. flere gasarter og kemiske produkter, olier, produkter af træ og papir, knive, stenkul, brunkul, tørv og koks.

Udvidelse af bilag XXIII d. 25. februar 2023

Vær opmærksom på, at EU den 25. februar 2023 har besluttet at udvide bilag XXIII om produkter, som kan bidrage til forbedring af Ruslands industrielle kapaciteter. 

Komponentreglen

Vær opmærksom på, at komponentreglen, som den findes i dual-use forordningen, ikke gælder for så vidt angår bilag XXIII til Rusland-forordningen. Det betyder, at et ikke-listet produkt, dvs. et produkt, som ikke er omfattet af bilag XXIII, men som indeholder en komponent, som er opført i bilag XXIII, ikke bliver omfattet af bilag XXIII. Produktet bliver således ved med at være ikke-listet.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenesteri forbindelse med produkterne og teknologien, jf. bilag XXIII til forordningen, til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland er ligeledes forbudt. Forbuddet omfatter også finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter og teknologier.

Opfyldelse af kontrakter

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af de produkter som hører under bilag XXIII, del C, finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 27. marts 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. Denne undtagelsesbestemmelse finder ikke anvendelse på produkter under KN-kode 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24.

Undtagelser fra forbuddene som ikke kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Forbuddene finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne eller teknologierne opført på bilag XXIII, efter at styrelsen har fastslået, at produkterne eller teknologien, eller leveringen af teknisk eller finansiel bistand, er nødvendig til enten:

a) medicinske eller farmaceutiske formål eller til humanitære formål. EU-Kommissionen har i en FAQ om sanktionerne mod Rusland uddybet, hvad der forstås ved farmaceutiske og humanitære formål.

b) for og under fuld kontrol af den danske stat med henblik på at fortsætte aktiviteter i områder, som er omfattet af en langsigtet lejeaftale mellem Danmark og Rusland.

c) etablering, drift vedligeholdelse og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet og fortsat udformning, opførelse og ibrugtagning nødvendig til færddiggørelse af civile nukleare faciliteter, levering af prækursomateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, eller kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt til civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling.

Herudover kan Erhvervsstyrelsen meddele tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier som er omfattet af KN-kode 8417 20, 8419 81 80 og 8438 10 10, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at produkterne er nødvendige til personlig husholdningsbrug for fysiske personer eller eksport, som er strengt nødvendigt med henblik på fremstilling af varer af titan, der er nødvendige i luftfartsindustrien, og for hvilke der ikke findes nogen alternativ forsyning.

Erhvervsstyrelsen må ikke meddele tilladelse til ovenstående salg, levering, overførsel eller eksport, hvis der er rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.