Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til industriel kapacitet

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter som kan bidrage til forbedring af Ruslands industrielle kapaciteter til alle slutbrugere i Rusland eller til brug i Rusland. 

Forbud mod eksport af industrielle produkter

Det er ifølge forordning nr. 883/2014 om restriktive foranstaltninger over for Rusland forbudt at eksportere produkter, som kan bidrage til forbedring af Ruslands industrielle kapaciteter. Produkterne er oplistet i bilag XXIII (se side 177).

Bilaget omfatter bl.a. flere gasarter og kemiske produkter og olier, produkter af træ og papir, knive

Komponentreglen

Vær opmærksom på, at komponentreglen, som den findes i forordning 2021/821 (dual-use forordningen), jf. forordning 2022/1, ikke gælder for så vidt angår bilag XXIII i Rusland-sanktionerne. Det betyder, at et ikke-listet produkt, dvs. et produkt, som ikke er omfattet af bilag XXIII, som indeholder en komponent som er opført i bilag XXIII, ikke bliver omfattet af bilag XXIII. Produktet bliver således ved med at være ikke-listet.   

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser i forbindelse med produkterne og teknologien, jf. bilag XXIII (se side 177), til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland er ligeledes forbudt. Forbuddet omfatter også finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter og teknologier.

Opfyldelse af kontrakter

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier, som opført på bilag XXIII (se side 177), finder ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 10. juli 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Undtagelser fra forbuddet

Forbuddene finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne eller teknologierne opført på bilag XXIII, efter at styrelsen har fastslået, at produkterne eller teknologien, eller leveringen af teknisk eller finansiel bistand, er nødvendig til humanitære formål. Dette omfatter bl.a. levering af medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere eller til brug for evakueringer.