Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til luft- og rumfartsindustrien

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologier egnet til brug i forbindelse med luftfart eller rumindustrien til Rusland eller til tredjelande, hvis produkterne skal bruges i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 27. april 2023

Forbud mod eksport af produkter til luft- og rumfartssindustrien

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi på bilag XI til forordningen til Rusland eller til tredjelande, hvis produkterne skal bruges i Rusland.

Det er herudover forbudt at levere en eller flere af følgende aktiviteter: Eftersyn, reparation, inspektion, udskiftning, modifikation eller fejludbedring af et fly eller en komponent med undtagelse af inspektion umiddelbart før flyvning for så vidt angår produkter og teknologier opført på bilag XI til Rusland.

Udvidelse af bilag XI d. 16. december 2022

Vær opmærksom på, at EU den 16. december 2022 har besluttet at udvide bilag XI om produkter og teknologier egnet til brug i forbindelse med luftfart eller rumindustrien. Med udvidelserne omfatter bilag XI nu også flyvemaskinemotorer med gnisttænding og dele, som udelukkende eller hovedsageligt anvendes til forbrændingsmotorer til anvendelse i luftfartøjer.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien, jf. bilag XI, er ligeledes forbudt. Dette gælder dog ikke udveksling af oplysninger med henblik på at fastlægge tekniske standarder inden for rammerne af Organisationen for International Civil Luftfart, for så vidt angår de varer og den teknologi, der er opført i bilag XI. Det er herudover forbudt at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien, ligesom forsikring og genforsikring, i relation til disse produkter, til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland er forbudt.

Opfyldelse af kontrakter

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier, som er opført i bilag XI, del C, samt levering af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 16. januar 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 17. december 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan tillade salg, levering, overførsel eller eksport af varer, der er opført i bilag bilag XI, del B, eller dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at det er nødvendigt med henblik på fremstilling af varer af titan, der er nødvendig i luftfartsindustrien, og for hvilke der er ikke findes nogen alternativ forsyning.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til gennemførelse af en kontrakt om finansiel leasing af et luftfartøj, der er indgået inden d. 26. februar 2022, efter at have fastslået, at:

  • det er strengt nødvendigt for at sikre tilbagebetalinger til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning og
  • der ikke vil blive stillet økonomiske ressourcer til rådighed for den russiske modpart, med undtagelse af overdragelsen af ejendomsretten til flyet efter fuld tilbagebetaling af den finansielle leasing.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af produkterne og teknologien, efter at have fastslået, at den tekniske bistand er nødvendig for at undgå sammenstød med satelitter eller, at disse utilsigtet trænger sig ind igen i atmosfæren.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter omfattet af KN-kode 8517 71 00, 8517 79 00 og 9026 00 00, opført i del B til bilag XI, eller levering af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler, finansiel bistand eller andre tjenester, efter at have fastslået, at det er nødvendigt for medicinske, farmaceutiske eller humanitære formål. Styrelsen kan dog ikke meddele tilladelse hertil, hvis den har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.