Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til olieraffinering og likvefaktion af naturgas

Salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier egnet til brug i forbindelse med olieraffinering og likvefaktion af naturgas i Rusland er forbudt.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 4. december 2022.

Gå til Rådets forordning 2022/2474 af 16. december 2022 - 9. sanktionspakke.

Forbud mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering og likvefaktion af naturgas

Forbuddet mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering og likvefaktion af naturgas, og som er opført på bilag X til forordningen, gælder uanset om eksporten sker til russiske personer, juridiske enheder eller organer, eller til enhver anden person eller enhed, hvis produktet eller teknologien er tiltænkt brug i Rusland.

Ændring af bilag X pr. 9. april 2022

Vær opmærksom på, at EU pr. 9. april 2022 har opdateret bilag X. Med opdateringen af bilag X omfatter bilaget nu bl.a. procesenheder, kølekasser, kryovarmevekslere og kryogene pumper.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansielle ydelser

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.

Undtagelse fra forbuddene

Forbuddet finder ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 27. maj 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Erhvervsstyrelsen kan tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne opført på bilag X såfremt produkterne eller den tekniske eller finansielle bistand hertil er nødvendig for at undgå situationer som kan få alvorlige og betydelige konsekvenser på menneskers helbred eller sikkerhed for miljøet.

I sådanne behørigt begrundede tilfælde kan eksporten af produkterne eller teknologien ske uden tilladelse, forudsat at eksportøren notificerer Erhvervsstyrelsen inden for 5 arbejdsdage efter, at eksporten har fundet sted. Eksportøren skal i denne notifikation begrunde, hvorfor eksporten skulle ske uden forudgående tilladelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvordan produktet eller teknologien er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil få alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.