Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til oliesektoren

En tilladelsesordning for direkte og indirekte salg, levering, overførsel og eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor er indført med Rådets forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Forbud mod visse produkter og serviceydelser til oliesektoren

Forordningen med senere ændringer forbyder eksport af produkter opført i bilag II til Rusland, hvis der er grund til at tro, at produkterne skal anvendes til projekter, der vedrører efterforskning og produktion af olie i vand med en dybde på over 150 m, efterforskning og produktion af olie i offshoreområdet nord for Polarcirklen eller projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer.

Forordningen er ændret med forordning nr. 960/2014 og forordning nr. 1290/2014.
Forordning nr. 1290/2014 indeholder en afgrænsning af de forbudte sektorer indenfor oliesektoren i Rusland og en ændring af bilag II i forhold til hvilke produkter, der er omfattet af tilladelsesordningen. Ændringen gælder bl.a visse pumper og dele til maskiner.

De omfattede produkter fremgår af forordningens bilag II, som ændret ved forordning nr. 1290/2014 og defineres ud fra produkternes KN-koder og tilhørende beskrivelse.

Med forordning nr. 960/2014, som ændrer forordning nr. 833/2014, indføres yderligere forbud mod levering af serviceydelser i tilknytning til efterforskning og produktion af olie på dybt vand, efterforskning og produktion af olie i Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland. Der er tale om serviceydelser i form af: boring, test af brønde, logging og færdiggørelse og levering af specialiserede flydende anlæg. Forbuddet gælder dog ikke for kontrakter indgået inden 12. september 2014.

Krav om tilladelse

Der er krav om tilladelse til relateret teknisk bistand og mæglervirksomhed i tilknytning til produkterne opført i bilag II til forordningen. Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand til fx reparation, udvikling, vedligeholdelse, rådgivning mv.

Endelig er der krav om tilladelse til finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkterne i bilag II, hvis der er tale om eksport til Rusland. Med finansiering menes navnlig gavebistand, lån og eksportkreditfinansiering.

Virksomheder, der ønsker at eksportere produkter opført på bilag II til Rusland, skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til eksporten.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema for dual-use produkter, idet der i skemaet under valg af tilladelsestype sættes kryds ved ”Rusland, jf. 833/2014”. Ansøgningen skal være vedlagt en særlig slutbrugererklæring, der gælder for olieprodukter til Rusland. Herudover kan der i visse sager være behov for at styrelsen indhenter nærmere dokumentation til vurdering af ansøgningen, fx i form af kontrakter eller yderligere information om det projekt, som produktet skal indgå i.

Restriktioner for handel med varer til og fra Krim og Sevastopol

Vi skal gøre opmærksom på, at der er indført særlige restriktioner for handel med varer til og fra Krim og Sevastopol, jf. Rådets forordning nr. 692/2014 med senere ændringer. Det betyder, at de fleste af de produkter, der er omfattet af bilag II til forordning nr. 833/2014, vil være forbudte at eksportere til Krim og Sevastopol.