Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tjenesteydelser til den russiske regering m.fl.

Det er forbudt direkte eller indirekte at levere en lang række tjenesteydelser, herunder arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning til den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 4. december 2022.

Gå til Rådets forordning 2022/2474 af 16. december 2022 - 9. sanktionspakke.

Forbud mod levering af visse tjenesteydelser

Med EU's 8. og 9. sanktionspakke mod Rusland indføres der forbud mod direkte og indirekte at levere visse tjenesteydelser til den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Tjenesteydelserne omfatter:

 • Arkitekttjenester
 • Ingeniørtjenester
 • Juridisk rådgivning
 • IT-konsulenttjenester
 • Virksomheds- og ledelsesrådgivning
 • Bogførings- og revisionsvirksomhed
 • Skatterådgivning
 • PR-ydelser
 • Markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser
 • Teknisk prøvning og analysetjenester
 • Reklametjenester

Det fremgår af artikel 5n i forordningen. Kommissionen har i sin FAQ uddybet, hvad arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning samt de øvrige tjenester dækker over. Herudover er forbuddene nærmere beskrevet i præamblerne til afgørelserne, som indfører forbuddene. Se præambel 8 og præambel 12 og 13.

Opfyldelse af kontrakter

Forbud mod levering af de tjenesteydelser, som er angivet i artikel 5n, stk. 2, finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, som er strengt nødvendige for afslutningen senest d. 8. januar 2023 af kontrakter, der er forbudte efter denne bestemmelse, og som er indgået inden d. 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Forbud mod levering af de tjenesteydelser, der fremgår af artikel 5n, stk. 2a, finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, som er strengt nødvendige for afslutningen senest d. 16. januar 2023 af kontrakter, der er forbudte efter denne bestemmelse, og som er indgået inden d. 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Undtagelser fra forbuddene, som ikke kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Forbuddene finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, der:

 • er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler
 • er strengt nødvendige for at sikre adgang til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer i en medlemsstat
 • udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af en juridisk person eller enhed, der er stiftet eller oprettet iht. lovgivningen i en medlemsstat, EØS, Schweiz eller et partnerland
 • er nødvendige med henblik på folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af hændelser med betydelig indvirkning på menneskers sundhed eller som reaktion på naturkatastrofer
 • er nødvendige for softwareopdateringer til ikkemilitær anvendelse og til ikkemilitære slutbrugere ifm. varer opført på bilag VII

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til en af overstående tjenesteydelser, når styrelsen har fastslået, at tjenesteydelsen er nødvendig til:

 • humanitære formål
 • civilsamfundsaktiviteter, der fremmer demokratiet, menneskerettigheder eller retsstatsprincipper i Rusland
 • diplomatiske og konsulære repræsentations drift i Rusland
 • sikring af kritisk energiforsyning i EU samt køb, import eller transport af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm
 • fortsat drift af infrastrukturer, herunder hardware og software, der er afgørende for sundhed, sikkerhed eller miljøsikkerhed
 • etablering, vedligeholdelse eller oparbejdning af brændsel og sikkerhed ifm. civile, medicinske eller miljømæssige nukleare aktiviteter og faciliteter
 • levering af elektroniske kommunikationstjenester mellem EU og Rusland