Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Salg af produkter i forbindelse med afhændelser eller afvikling af forretningsaktiviteter i Rusland

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter omfattet af sanktionerne mod Rusland, når salget er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 5. februar 2023.

Gå til Rådets forordning 2023/427 af 25. februar 2023 - 10. sanktionspakke.

Tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland

Erhvervsstyrelsen kan indtil d. 30. september 2023 give tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter omfattet af artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, eller 3k til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, så længe salget, leveringen eller overførslen er strengt nødvendig for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  • Produkterne og teknologien ejes af:
    • en statsborger i en medlemsstat,
    • en juridisk person, enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af
    • juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes eller kontrolleres af en juridisk person, enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning
  • Erhvervsstyrelsen må ikke have rimelig grund til at tro, at produkterne eller teknologien er beregnet til en militær slutbruger eller til militær slutanvendelse
  • Produkterne og teknologien skal fysisk have befundet sig i Rusland forud for den dato, hvor de relevante forbud i artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f eller 3k trådte i kraft, i forhold til de relevante produkter og teknologi, eller at produkterne og teknologien lovligt er eksporteret til Rusland under en undtagelsestilladelse udstedt af de kompetente myndigheder.

Ansøgningsprocedure

Efter artikel 12b kan der gives tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter i forbindelse med afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, for så vidt angår produkter omfattet af artikel 3h. Det er Toldstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for denne bestemmelse, hvorfor tilladelser til salg af disse produkter skal søges hos Toldstyrelsen. Det samme gælder tilladelse til import af produkter omfattet af artikel 3g og 3i efter artikel 12b, stk. 2.

Ansøgning vedr. artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f eller 3k sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter, som findes nedenfor. I skemaet under ”supplerende oplysninger”, eller i et særskilt bilag, skal det oplyses, at der søges efter artikel 12b. I forbindelse med ansøgningen, skal virksomheden herudover udfylde og vedlægge nedenstående erklæring "Erklæring i henhold til artikel 12b". Den udfyldte erklæring vedlægges ansøgningen på Virk.dk. Såfremt der søges om tilladelse til salg af produkter omfattet af artikel 2 og artikel 2a, skal virksomheden ligeledes udfylde "skabelon til beskrivelse af produkter" vedrørende disse produkter og vedlægge denne til ansøgningen på Virk.dk. Bemærk, at der ikke er krav om slutbrugererklæring i forbindelse med en ansøgning efter artikel 12b.

Såfremt virksomheden ønsker en tilladelse til salg til flere potentielle slutbrugere, angives alle disse slutbrugere som "agenter" i det digitale ansøgningsskema, og dette tydeliggøres i feltet "supplerende oplysninger". Som "agent" skal også virksomhedens russiske datterselskab angives.

 

Eksportkontrol - Ansøgning om tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter i forbindelse med afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland

Ansøg om tilladelse på Virk