Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Iran

Sanktionerne mod Iran er lempet den 16. januar 2016, hvor Implementation Day er trådt i kraft. EU har vedtaget to forordninger (2015/1861 og 2015/1862), som indeholder lempelserne. Der er fortsat krav om eksporttilladelse til visse produkter, og enkelte personer og enheder er fortsat omfattet af indefrysning. Det er efter forordning 2023/1529 forbudt at eksportere produkter og teknologi til produktion af droner til Iran, ligesom visse personer og enheder omfattes af indefrysning.

Sanktioner mod Iran, der gælder efter Implementation Day

På Erhvervsstyrelsens område gælder følgende sanktioner med virkning fra Implementation Day:

Eksport og overførsel af dual-use produkter:

 • Produkter, der er opført på bilag III til forordning 2016/1375,  er forbudte at eksportere til Iran. Der er tale om dual-use produkter på MTCR's liste, der også kan anvendes til missiler
 • Produkter, der er opført på bilag I til forordning 2015/1861 vil udover tilladelse fra Erhvervsstyrelsen også skulle have tilladelse via en særlig mekanisme i hhv. FN's Sikkerhedsråd og den såkaldte Joint Commission, der består af landene bag atomaftalen

Produkter, der er opført på bilag II til forordning 2016/1375, kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

VIGITIG
 

Husk de almindelige dual-use eksportkontrolregler. Dvs., at du skal ansøge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til eksport af produkter på kontrollisten (bilag I til dual-use forordning 2022/821), eller om tilladelse efter catch-all bestemmelserne, jf. artikel 4, stk. 1a og 1b, og artikel 5 i dual-use forordning 2021/821.

Teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand og deltagelse i kommercielle aktiviteter

 • Forordning 2015/1861 indeholder et forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller at deltage i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er opført på forordningens bilag III. Hvis der er tale om produkter på forordningens bilag I eller II, skal du i stedet søge om tilladelse til aktiviteten hos Erhvervsstyrelsen

​Køb, import eller transport fra Iran af visse dual-use produkter

 • Det er forbudt at købe, importere eller transportere produkter fra Iran, hvis der er tale om produkter, der er opført i bilag III til forordning 2015/1861. Hvis der er tale om produkter på forordningens bilag I eller II, skal du i stedet søge om tilladelse til aktiviteten hos Erhvervsstyrelsen

Eksport af produkter og teknologi til produktion af droner

 • Det er forbudt at eksportere produkter og teknologi til Iran, der kan bidrage til Irans evne til at fremstille droner. Produkterne og teknologien fremgår af bilag II til forordning 2023/1529 af 20. juli 2023.

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer

 • Visse iranske personer og enheder, der er opført i bilag VIII og IX er også efter Implementation Day omfattet af indefrysning. Personer og enheder omfattet af indefrysning fremgår af EU’s database. Se dog bilaget til forordning 2015/1862 over parter, der fjernes fra indefrysningsbilagene fra Implementation Day​.
 • Personer og enheder, der er opført på bilag III til EU's forordning 2023/1529, er ligeledes omfattet af indefrysning.

Oversigt over sanktioner mod Iran, der administreres af andre myndigheder

Udover de sanktioner, der administreres af Erhvervsstyrelsen, betyder forordning 2015/1861, at en række af de øvrige sanktioner over for Iran er ophævet fra Implementation Day, herunder:

 • Forbud mod finansiering af visse virksomheder
 • Restriktioner over for Irans Centralbank
 • Forbud mod levering af nøgleudstyr til skibe og bygning af olietankskibe
 • Forbud mod forsyning af skibe til rådighed i forbindelse med transport eller oplagring af olie eller petrokemiske produkter
 • Forbud mod import m.v. af naturgas

Følgende sanktioner – administreret af andre myndigheder – gælder fortsat efter Implementation Day:

 • Våbenembargoen, jf. Rådsafgørelse 2010/413/FUSP.
 • Forbud mod import og eksport m.v. af udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. forordning nr. 359/2011, som er ændret ved forordning 264/2012.
 • Det tidligere forbud mod eksport m.v. af software til integration af industrielle processer, ændres til en tilladelsesordning til produkter opført i bilag VIIA til forordning nr. 267/2012 som ændret ved forordning 2015/1861. (Tilladelse søges hos Erhvervsstyrelsen.)
 • Det tidligere forbud mod eksport af grafit og visse råmetaller, bl.a. aluminium og stål, ændres til en tilladelsesordning til produkter, opført i bilag VIIB til forordning nr. 267/2012, som ændret ved forordning 2015/1861. (Tilladelse søges hos Erhvervsstyrelsen.)

Administration af forordningen

Forordningen administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af følgende:

 • Dual-use produkter
 • Yderligere produkter til missilrelaterede formål
 • Yderligere produkter til nukleare formål
 • Software til integration af industrielle processer
 • Grafit og visse råmetaller, bl.a. aluminium og stål
 • Produkter og teknologi til produktion af droner
 • Indefrysning

Strafbestemmelser

Overtrædelse af Rådets forordning nr. 267/2012 samt forordning 2023/1529 med senere ændringer kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110 c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.