Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ofte stillede spørgsmål og svar om eksportkontrol

Hvordan søger jeg om eksporttilladelse? Og kan jeg straffes, hvis jeg eksporterer mit produkt uden tilladelse? Få svar på de oftest stillede spørgsmål om eksportkontrol.

Spørgsmål 1:

Kan jeg straffes, hvis jeg eksporterer mit produkt uden tilladelse?

Svar:

Det er altid dit ansvar som eksportør at undersøge, om du skal ansøge om eksporttilladelse. Manglende tilladelse kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til to år eller seks år under skærpende omstændigheder.

Spørgsmål 2:

Hvordan finder jeg ud af, om mit produkt er under eksportkontrol?

Svar:

Hovedparten af produkter, der er under eksportkontrol, findes på Kontrollisten

Du bør kontrollere dit produkt op imod denne liste for at vide, om produktet er omfattet af eksportkontrol.

Du skal ansøge om eksporttilladelse, hvis dit produkt ikke er på kontrollisten, men alligevel har eller kan have forbindelse til masseødelæggelsesvåben eller til våbenproduktion i lande under en international våbenembargo.

Som eksportør skal du selv søge viden om risikoen på markederne i de relevante lande og indhente oplysninger om slutbrugeren og produktets endelige brug (slutbrug). Her er et godt råd at indhente en slutbrugererklæring fra slutbrugeren.

Er du stadig i tvivl om dit produkt er under eksportkontrol, kan du hente vejledning ved at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmål 3:

Kan jeg ansøge om eksporttilladelse via internettet?

Svar:

Ja, du kan ansøge via Erhvervsstyrelsens elektroniske skema til ansøgning om eksporttilladelse.

Spørgsmål 4:

Hvilken tilladelse skal jeg søge?

Svar:

Du kan søge om én af tre typer forskellige eksporttilladelser afhængigt af, hvad du skal eksportere og til hvem. Du kan ansøge om 1) Individuel tilladelse, 2) EU-tilladelse eller 3) Global tilladelse. Læs hvilken eksporttilladelse du skal søge under Typer af tilladelser.

Spørgsmål 5:

Hvor lang tid i forvejen skal jeg søge om eksporttilladelse?

Svar:

Søg altid om eksporttilladelse i god tid. Erhvervsstyrelsen tilstræber at afgøre alle sager inden for 14 dage efter modtagelsen af en komplet ansøgning. Hvis særlige forhold gør sig gældende, for eksempel ved behov for at høre andre myndigheder, kan sagsbehandlingen vare længere end 14 dage.

I kontrakter bør virksomheder altid tage forbehold for, at eksporttilladelsen kan udstedes for at forhindre økonomisk tab, hvis eksporttilladelsen ikke kan udstedes.

Spørgsmål 6:

Hvad tager myndighederne stilling til, når eksporttilladelsen skal udstedes?

Svar:

Afgørelse af ansøgningen baseres bl.a. på:

  • Danmarks forpligtelser i henhold til aftaler om kontrol med følsomme produkter og teknologier og i forbindelse med sanktioner vedtaget af EU og FN
  • Danske sikkerheds- og udenrigspolitiske synspunkter, herunder ønsket om at modvirke terrorisme og bidrage til opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet
  • Den interne situation og overholdelse af menneskerettigheder i modtagerlandet
  • At danske virksomheder ikke begrænses unødigt i bestræbelserne på at opnå eksportordrer, hvis andre landes myndigheder giver tilladelse til eksport

Spørgsmål 7:

Til hvilke lande skal jeg være ekstra forsigtig med at eksportere?

Svar:

Aktuelt skal du være ekstra forsigtig ved eksport til Iran, Nordkorea, Rusland og Syrien. Derudover skal du generelt være forsigtig med eksport til blandt andet markeder i Mellemøsten og Nordafrika. Desuden skal du holde dig ajour med, om der er andre lande, hvor en vurdering af situationen i landet peger i retning af ekstra påpasselighed.

Spørgsmål 8:

Gives der mange eksportafslag i Danmark?

Svar:

Nej, i langt de fleste tilfælde kan eksport foregå uhindret, enten fordi produktet ikke er omfattet af eksportkontrol, eller fordi en tilladelse er en rutinesag. Risikoen er normalt kun til stede ved eksport af særlige kritiske produkter til bestemte slutbrugere og regioner, hvor produktets anvendelse kan indebære fare for den internationale fred og sikkerhed.

Spørgsmål 9:

Hvilken betydning har afslag givet i et andet land eller til en anden dansk virksomhed for min virksomhed?

Svar:

Tidligere afslag danner typisk præcedens, så der i langt de fleste tilfælde også efterfølgende gives afslag til samme køber eller slutbruger og samme produkt. Den praksis er baseret på Rådets forordning nr. 428/2009 og gælder for alle EU-medlemsstater. I forordningens artikel 9, stk. 3, oplyses det: ”Før en medlemsstat udsteder en udførselstilladelse, som er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater til en i alt væsentligt identisk transaktion inden for de seneste tre år, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslag.”

I disse tilfælde må afslag altså forventes, med mindre oplysninger i sagen kan overbevise styrelsen om, at produkterne ikke vil blive benyttet til formål, der er uforenelige med de i forordningens artikel 8 nævnte forpligtelser.

Spørgsmål 10:

Hvad skal jeg gøre, hvis mistænkelige kunder kontakter mig, eller hvis forhandlingssituationen er mærkelig?

Svar:

Der kan være eller opstå usædvanlige forhold i en forhandlingssituation, som du kan læse om i catch-all bestemmelsen. Da bør du som eksportør søge råd og vejledning hos styrelsen for at få afklaret, om en eksporttilladelse er påkrævet. Styrelsen kan for eksempel tjekke, om der findes kritiske oplysninger om parterne i handlen.

Spørgsmål 11:

Hvad hvis jeg skal eksportere til en militær slutbruger eller en kunde med forbindelse til forsvarsindustrien?

Svar:

Hvis produktet ikke står opført på kontrollisten, bør du finde ud af, om produktet kan være omfattet af catch-all bestemmelserne, som du kan læse om i:

Catch-all bestemmelser gælder, hvis der kan være relation til masseødelæggelsesvåben, eller hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en fælles holdning eller fælles aktion vedtaget af EU, en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra FN's sikkerhedsråd.

Spørgsmål 12:

Hvad gør jeg, hvis jeg skal eksportere til et land med uroligheder?

Svar:

Undersøg da forholdene omkring eksport til det pågældende land her på hjemmesiden. For eksempel om der er sanktioner mod landet. Hvis du ikke kan finde svar, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen direkte for råd og vejledning. Du bør altid holde dig orienteret om forholdene og evt. uroligheder i lande, du skal eksportere til.

Spørgsmål 13:

Hvor kan jeg finde vejledning om de amerikanske regler for eksportkontrol?

Svar:

Bureau of Industry and Security under U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE er den amerikanske myndighed på området. Du kan besøge deres hjemmeside, som du finder her: www.bis.doc.gov - Alternativt kan du kontakte Dansk Industri eller den amerikanske ambassade i Danmark for vejledning.

Søg om eksporttilladelse: Elektronisk skema til ansøgning om eksporttilladelse

Spørgsmål 14:

Hvor kan jeg finde information og vejledning om sanktionerne mod Iran?

På vores hjemmeside kan du finde information og vejledning om sanktionerne mod Iran og EU’s informations note om spørgsmål/svar om sanktionerne mod Iran efter, at lempelserne er trådt i kraft den 16. januar 2016: