Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Teknisk bistand eller assistance

Du skal søge tilladelse til at yde teknisk bistand eller assistance, hvis der er mistanke om, at din rådgivning skal bruges i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og/eller militær endelig anvendelse i et land, der er omfattet af en international våbenembargo.

Der kræves tilladelse til levering af teknisk bistand uden for EU ifm. produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på kontrollisten, hvis bistanden er bestemt til:

  • anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer,
  • udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, eller
  • militær endelig anvendelse, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo.

Der er dog ikke kontrol med ydelse af teknisk bistand, hvis bistanden:

  • ydes i et land, der er nævnt i bilag II, afsnit A, del 2, til Forordning 2021/821 (dvs. Australien, Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA)
  • har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning
  • stilles til rådighed af en medlemsstats myndigheder eller agenturer inden for rammerne af deres officielle opgaver
  • leveres til en medlemstats væbnede styrker på grundlag af de opgaver, de er blevet pålagt
  • er bestemt til et formål, der er nævnt i undtagelserne for produkter under missilteknologikontrolregimet (MTCR-teknologi) i bilag IV, eller
  • er det minimum, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse eller reperation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse

 

Teknisk bistand kan fx være reparation, foredrag, undervisning eller installation af anlæg.

Reglerne om teknisk bistand er fastsat i artikel 8 i forordning 2021/821.