Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Teknisk bistand eller assistance

Du skal søge tilladelse til at yde teknisk bistand eller assistance, hvis der er mistanke om, at din rådgivning skal bruges i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

Den 22. juni 2000 vedtog EU en Fælles Aktion om kontrol med teknisk bistand. Ifølge denne Fælles Aktion skal ydelse af teknisk bistand også underlægges kontrol, hvis bistanden ydes til en slutbruger uden for EU af personer, der er bosat i EU, og hvis bistanden er bestemt til:

  • Anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer
  • Udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

Der er dog ikke kontrol med ydelse af teknisk bistand, hvis bistanden:

  • Ydes i et land, der er nævnt i bilag II, del 3, til Forordning nr. 428/2009 (dvs. Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA)
  • Har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning

Gennemførelse af EU's Fælles Aktion i dansk lovgivning

Den 1. juli 2005 blev det i Danmark forbudt at yde teknisk bistand uden for EU samt en række nærtstående lande, såfremt man har kendskab til eller begrundet mistanke om, at den tekniske bistand er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, anvendelse, vedligeholdelse eller oplagring af masseødelæggelsesvåben, eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller lagring af missiler, der kan fremføre masseødelæggelsesvåben.

Teknisk bistand kan fx være reparation, foredrag, undervisning eller installation af anlæg.

Lovændringen rummer dog mulighed for at søge om dispensation under særlige sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige forhold.

Det kunne fx være, hvis den tekniske bistand ydes med det formål at beskytte civilbefolkningen eller som modforanstaltning mod masseødelæggelsesvåben. Et eksempel kan være sporing af krigsgasser.