Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Varer til tortur og henrettelse, inkl. visse lægemidler

EU har indført kontrol med handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Kontrol med eksport og import af torturvarer

Med vedtagelsen af Rådets forordning 1236/2005 følger EU op på bl.a. en FN-konvention og en række FN-resolutioner på menneskerettighedsområdet, som EU har været med til at få vedtaget.

Disse resolutioner har bl.a. understreget behovet for den nødvendige lovgivning for at forbyde handel med udstyr, der er specielt konstrueret til at blive anvendt til fx tortur, og for at indføre kontrol med eksporten af visse varer, der udover at kunne anvendes til tortur også har lovlige formål.

Forordning nr. 1236/2005 erstattes af ny forordning

Forordning 1236/2005 med senere ændringer blev ophævet i 2019 og erstattes af Rådets forordning 2019/125 (pdf).

Forbud eller krav om eksporttilladelse

Forordningen indeholder et forbud mod eksport og import af udstyr/varer, der kun kan anvendes til tortur eller henrettelse. Bilag II til forordningen indeholder en liste over sådanne forbudte varer.

Herudover indeholder forordningen krav om eksporttilladelse til udstyr/varer, der kan anvendes til tortur eller henrettelse, men som også har lovlige anvendelser. Dette gælder bla. visse lægemidler, der kan benyttes til henrettelser. Bilag III og IV til forordningen indeholder en liste over sådanne varer, der kræver eksporttilladelse.

Forordningen indeholder også et forbud mod ydelse af teknisk bistand og mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er omfattet af import- og eksportforbud samt krav om eksporttilladelse til sådanne ydelser i forbindelse med varer, der kræver eksporttilladelse.

Hvad er under kontrol?

 • Forbud mod eksport og import af visse varer, uanset oprindelse, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som er opført i bilag II.
 • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag II.
 • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, III og IV, hvis leverandøren ved, at varerne skal bruges til tortur eller henrettelse.
 • Krav om tilladelse til eksport af varer, herunder visse lægemidler, der kan anvendes til henrettelser, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, men som også har anden anvendelse, og som er opført i bilag III og IV.
 • Krav om tilladelse til teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV

Oversigt over produktbilag til forordning 2019/125

 • Bilag II: Varer, der er omfattet af import- og eksportforbud.
 • Bilag III og IV: Varer, der kræver eksporttilladelse.
 • Bilag V: Lande, hvor en eksportør af lægemidler kan benytte en generel EU-eksporttilladelse.

Læs mere om den gældende lovgivning om varer til tortur og henrettelse, inkl. visse lægemidler

Få en generel EU-eksporttilladelse eller global tilladelse til visse lægemidler

EU har indført en generel EU-eksporttilladelse, som kan benyttes af en eksportør til eksport af visse lægemidler, som er opført på forordningens bilag IV, til en lang række ukritiske lande, ligesom der er indført mulighed for, at der kan udstedes en global tilladelse til eksport af bl.a. lægemidler.

  Undtagelse fra eksportforbuddet

  Undtagelsesvist kan myndighederne give tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag II, hvis eksportøren kan godtgøre, at varerne udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum.

  Ansøgning om eksport og import

  Forordningen administreres af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.

  Erhvervsstyrelsen administrerer kontrollen med varer opført i bilag II og bilag III, nr. 1, samt varer opført i bilag IV til forordning 2019/125 (pdf). Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

   

  Justitsministeriet administrerer kontrollen med varer opført i bilag III, nr. 2 og 3, i forordning nr. 2019/125. Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til Justitsministeriet.

  Erhvervsstyrelsen
  Dahlerups Pakhus
  Langelinie Allé 17
  2100 København Ø
  Att: Team global handel og sikkerhed
  Tlf.: 3529 1500
  E-mail:

  Justitsministeriet
  Slotsholmsgade 10
  1216 København K
  Tlf.: 3392 3340
  E-mail:

  Opkrævning af gebyr

  Bemærk, at Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr for behandling af sager. Gebyret er på 7.500 kr. pr. ansøgning om tilladelse, jf. § 4 i gebyrbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1445 af 11/12/2014 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.).