Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Varer til tortur og henrettelse, inkl. visse lægemidler

EU har indført kontrol med handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Kontrol med eksport og import af torturvarer

Med vedtagelsen af Rådets forordning 1236/2005 følger EU op på bl.a. en FN-konvention og en række FN-resolutioner på menneskerettighedsområdet, som EU har været med til at få vedtaget.

Disse resolutioner har bl.a. understreget behovet for den nødvendige lovgivning for at forbyde handel med udstyr, der er specielt konstrueret til at blive anvendt til fx tortur, og for at indføre kontrol med eksporten af visse varer, der udover at kunne anvendes til tortur også har lovlige formål.

Ikrafttræden

Forordningen trådte i kraft den 30. juli 2006.

Se oversigt over gældende lovgivning om varer til tortur og henrettelse, inkl. visse lægemidler

Ændring af forordning nr. 1236/2005

Forordning 1236/2005 er ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordninger 1352/2011 og 775/2014. Ændringerne indebærer, at visse lægemidler, der kan benyttes til henrettelser, er blevet omfattet af krav om tilladelse ved eksport fra EU, og at mere udstyr, der kan benyttes til tortur og henrettelser, er blevet forbudt at eksportere eller omfattet af krav om eksporttilladelse.

Senest er forordningen i 2016 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/2134. Med de seneste ændringer har EU bl.a. indført en generel EU-eksporttilladelse, som kan benyttes af en eksportør til eksport af visse lægemidler til en lang række ukritiske lande, ligesom der er indført mulighed for, at der kan  udstedes en global tilladelse til eksport af bl.a. lægemidler. Derudover er der med forordningen også indført kontrol med mæglervirksomhed og teknisk bistand i forbindelse med varer, der kan bruges til tortur og henrettelse, og forbud mod at reklamere for varer, som er omfattet af eksportforbud.

  • Bilag III og IIIa: Listerne over varer, der kræver eksporttilladelse, jf. forordning1236/2005 med senere ændringer.
  • Bilag II: Listen over varer, der er omfattet af import- og eksportforbud, jf. forordning 1236/2005 med senere ændringer.
  • Bilag IIIb: Listen over lande, hvor en eksportør af lægemidler kan benytte en generel EU-eksporttilladelse, jf. forordning 2016/2134.

Hvad er under kontrol?

  • Forbud mod eksport og import af visse varer, uanset oprindelse, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som er opført i Bilag II.
  • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i Bilag II.
  • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i Bilag III og IIIa, hvis leverandøren ved, at varerne skal bruges til tortur eller henrettelse.
  • Krav om tilladelse til eksport af varer, herunder visse lægemidler, der kan anvendes til henrettelser, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, men som også har anden anvendelse, og som er opført i Bilag III og IIIa
  • Krav om tilladelse til teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i Bilag III og IIIa.

Undtagelse

Undtagelsesvist kan der gives tilladelse til eksport af varer, der er opført i Bilag II, hvis det godtgøres, at varerne udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum.

Definitioner på de forskellige begreber fremgår af artikel 2 i forordning 1236/2005 med senere ændringer.

Administration og gebyr

Forordningen administreres af henholdsvis Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen) og Justitsministeriet.

Erhvervsstyrelsen administrerer kontrollen med varer opført i Bilag II og Bilag III, nr. 1, samt varer opført i Bilag IIIa i forordning 1236/2005 med senere ændringer. Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Justitsministeriet administrerer kontrollen med varer opført i Bilag III, nr. 2 og 3, i forordning nr. 1236/2005 med senere ændringer. Ansøgning om tilladelse til import eller eksport skal ske ved anvendelse af et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til den ansvarlige myndighed.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr for behandling af sager. Gebyret er på 7.500 kr. pr. ansøgning om tilladelse, jf. § 4 i gebyrbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1445 af 11/12/2014 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.).

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Att: Eksportkontrol
Tlf.: 3529 1500
E-mail: eksportkontrol@erst.dk

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 3392 3340
E-mail: jm@jm.dk