Dine oplysninger kan videregives ved aktindsigt

Vær opmærksom på, at de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen modtager fra virksomheder, kan blive videregivet til tredjemand, fx efter anmodning fra pressen. Derfor bør virksomheder være bevidst om, hvad de oplyser til styrelsen.

  • Opdateret 29. september 2023

Alle kan anmode om aktindsigt

Ansøger skal være opmærksom på, at enhver kan anmode om aktindsigt i samtlige oplysninger og dokumenter, som Erhvervsstyrelsen modtager fra virksomheden i forbindelse med en ansøgningsproces. Den, der anmoder om aktindsigt, er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle sagens oplysninger og dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, dog således at oplysninger og dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler, kan udelades.

Høring af virksomheder ved aktindsigt

Såfremt det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at de oplysninger og dokumenter, der er genstand for anmodningen om aktindsigt, muligvis er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 30, kan styrelsen foretage en høring af de berørte virksomheder med henblik på at få belyst risikoen for, om indsigt i oplysningerne og dokumenterne må antages at indebære en nærliggende risiko for at påføre virksomheden økonomisk skade.

Oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt

Inden virksomheden påbegynder et ansøgningsforløb, bør virksomheden sætte sig grundigt ind i offentlighedslovens regler om aktindsigt, herunder undtagelsesbestemmelserne i § 30:

§ 30:

"Undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

  • enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
  • tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.”