Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Krim og Sevastopol

EU har vedtaget sanktioner mod Krim og Sevastopol på baggrund af Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.

Sanktionerne mod Krim og Sevastopol fremgår af Rådets forordning nr. 692/2014 med senere ændringer. 

Indholdet af sanktionerne

Sanktionerne indeholder forbud mod:

 1. Import af varer med oprindelse på Krim og i Sevastopol
 2. Finansiering eller finansiel bistand, forsikring og genforsikring i tilknytning til import
 3. Erhvervelse eller udvidelse af eksisterende kapitalinteresser i fast ejendom, virksomheder og kapitalandele
 4. Ydelse af lån og kreditter til virksomheder
 5. Oprettelse af joint ventures
 6. Investeringstjenester vedr. pkt. 2-5
 7. Salg og eksport af varer og teknologier opført i bilag II
 8. Teknisk bistand og mæglervirksomhed til varer og teknologier opført i bilag II
 9. Finansiering eller finansiel bistand til varer og teknologier opført i bilag II
 10. Teknisk bistand, mæglervirksomhed eller bygge- og anlægsarbejder o.l. til infrastruktur
 11. Tjenesteydelser til turismeaktiviteter

Administration af forordningen

Ansvaret for administration af forordningen er fordelt mellem flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af:

 • Eksport af varer og teknologier opført i bilag II
 • Teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i tilknytning til bilag II

Undtagelse fra forbuddene

Hvis visse kriterier er opfyldt, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at forbuddene fraviges:

 • Er nødvendige til officielle formål i konsulære repræsentationer eller i internationale organisationer på Krim eller i Sevastopol
 • Har tilknytning til projekter, der udelukkende er til støtte for hospitaler eller andre offentlige sundhedsinstitutioner, der yder lægehjælp, eller civile uddannelsesinstitutioner på Krim eller i Sevastopol
 • Er apparater eller udstyr til medicinsk anvendelse
 • Kontrakter om investeringer indgået før den 20. december 2014. Dog fsva. kontrakter om varer og teknologi opført i bilag II, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser om turisme kunne de kun gennemføres indtil den 21. marts 2015

Ønsker du at søge om en tilladelse, skal du sende en e-mail til Erhvervsstyrelsen eksportportkontrol@erst.dk, hvor du redegør for sagen og vedhæfter relevant dokumentation.

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningen med senere ændringer kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Se gældende lovgivning om Krim og Sevastopol, inkl. bilag II