Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Krim og Sevastopol og Donetsk og Luhansk

EU har vedtaget sanktioner mod Krim og Sevastopol på baggrund af Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. Herudover har EU vedtaget sanktioner mod Donetsk og Luhansk, på baggrund af Ruslands anerkendelse af regionerne som selvstændige, og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder.

Sanktionerne mod Krim og Sevastopol fremgår af Rådets forordning nr. 692/2014 med senere ændringer. Og sanktionerne mod Donetsk og Luhansk fremgår af Rådets forordning nr. 2022/263.

Indholdet af sanktionerne

Sanktionerne mod hhv. Krim og Sevastopol og sanktionerne mod Donetsk og Luhansk indeholder mange af de samme forbud, herunder:

 1. Import af varer med oprindelse på Krim og i Sevastopol og i Donetsk og Luhansk
 2. Finansiering eller finansiel bistand, forsikring og genforsikring i tilknytning til import
 3. Erhvervelse eller udvidelse af eksisterende kapitalinteresser i fast ejendom, virksomheder og kapitalandele
 4. Ydelse af lån og kreditter til virksomheder
 5. Oprettelse af joint ventures
 6. Investeringstjenester vedr. pkt. 2-5
 7. Salg og eksport af varer og teknologier opført i bilag II
 8. Teknisk bistand og mæglervirksomhed til varer og teknologier opført i bilag II
 9. Finansiering eller finansiel bistand til varer og teknologier opført i bilag II
 10. Teknisk bistand, mæglervirksomhed eller bygge- og anlægsarbejder o.l. til infrastruktur
 11. Tjenesteydelser til turismeaktiviteter

Administration af forordningen

Ansvaret for administration af forordningen er fordelt mellem flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af:

 • Eksport af varer og teknologier opført i bilag II
 • Teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i tilknytning til bilag II
 • Restriktioner vedrørende virksomhedsfinansiering, herunder forbud mod erhvervelse af fast ejendom og forbud mod oprettelse af joint ventures
 • Restriktioner vedrørende infrastrukturprojekter
 • Restriktioner vedrørende turismesektoren

Undtagelse fra forbuddene vedr. Krim og Sevastopol

Hvis visse kriterier er opfyldt, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at forbuddene fraviges.

Det gælder således, for så vidt angår Krim og Sevastopol, at der fx kan gives tilladelse til eksport, hvis produkterne:

 • Er nødvendige til officielle formål i konsulære repræsentationer eller i internationale organisationer på Krim eller i Sevastopol
 • Har tilknytning til projekter, der udelukkende er til støtte for hospitaler eller andre offentlige sundhedsinstitutioner, der yder lægehjælp, eller civile uddannelsesinstitutioner på Krim eller i Sevastopol
 • Er apparater eller udstyr til medicinsk anvendelse
 • Kontrakter om investeringer indgået før den 20. december 2014. Dog fsva. kontrakter om varer og teknologi opført i bilag II, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser om turisme kunne de kun gennemføres indtil den 21. marts 2015

Undtagelse fra forbuddene vedr. Donetsk og Luhansk

For så vidt angår undtagelser fra forbuddene vedr. Donetsk og Luhansk, gælder forbuddet ikke for salg, levering, overførsel eller eksport af varer eller teknologi, der er opført på listen i bilag II, eller den dertil knyttede tekniske bistand, mæglervirksomhed eller finansielle bistand til personer, enheder eller organer i de angivne områder, eller til anvendelse i områderne, af:

 • Offentlige organer eller juridiske personer, enheder eller organer, der modtager offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne, forudsat at sådanne varer, sådan teknologi, sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de angivne områder,
 • organisationer og agenturer, som er søjlevurderede af Unionen, og med hvilke Unionen har undertegnet en finansiel partnerskabsrammeaftale, på grundlag af hvilken organisationerne og agenturerne fungerer som Unionens humanitære partnere, forudsat at sådanne varer, sådan teknologi, sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de angivne områder,
 • organisationer og agenturer, som Unionen har udstedt certifikatet for det humanitære partnerskab til, eller som er certificeret eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med nationale procedurer, forudsat at sådanne varer, sådan teknologi, sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de angivne områder, eller
 • medlemsstaters særorganisationer, forudsat at sådanne varer, sådan teknologi, sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de angivne områder.

Salg, levering, overførsel eller eksport af varer eller teknologi samt teknisk eller finansiel bistand vedrørende de omfattede varer eller teknologi til de ovenfor nævnte personer, enheder eller organer i Donetsk eller Luhansk, eller til en af ovenfor nævnte anvendelser i disse områder, er således tilladt uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Opfyldelse af kontrakter indgået inden d. 23. februar 2022 vedr. Donetsk og Luhansk

Herudover berører forbuddene ikke opfyldelsen indtil den 24. august 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 23. februar 2022, eller i medfør af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af sådanne kontrakter. Virksomheden skal underrette Erhvervsstyrelsen herom senest fem arbejdsdage inden eksport i henhold til en sådan eksisterende kontrakt.

Tilladelse til humanitære formål i Donetsk og/eller Luhansk

I tilfælde der ikke er omfattet af ovenstående, kan Erhvervsstyrelsen udstede tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af varer eller teknologi, der er opført på listen i bilag II, eller levering af teknisk bistand, finansiel bistand og mæglervirksomhed, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Donetsk og/eller Luhansk eller til anvendelse i Donetsk og/eller Luhansk, forudsat at sådanne varer, teknologi eller bistand er nødvendig udelukkende til humanitære formål i Donetsk og/eller Luhansk.

Ansøgning om tilladelse

Ønsker du at søge om en tilladelse, skal du sende en e-mail til Erhvervsstyrelsen [email protected], hvor du redegør for sagen og vedhæfter relevant dokumentation.

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningen med senere ændringer kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Se gældende lovgivning om Krim og Sevastopol og Donetsk og Luhansk