EU’s modsvar til USA’s Iran-sanktioner

Som modsvar til USA's genindførelse af sanktioner mod Iran har EU opdateret de regler, som skal beskytte EU's borgere og virksomheder mod konsekvenserne af USA's sanktioner.

  • Opdateret 28. september 2023
  • Sanktioner mod Iran

Tilbage i 1996 vedtog EU en forordning, som skal beskytte virksomheder i EU mod ekstraterritoriale virkninger. Det vil sige lovgivning i lande uden for EU, som uretmæssigt rammer virksomheder i EU. Det fremgår af forordning 2271/96. Forordningen kaldes også Blocking Statute. Den 6. juni 2018 blev denne forordning opdateret for at omfatte de genindførte amerikanske sanktioner mod Iran. Dette fremgår af forordning 2018/1100.

Bilag I til forordning nr. 2271/96 oplister de amerikanske sanktionslove, som forordningen gælder for:

  • Hvis din virksomheds økonomiske eller finansielle interesser bliver berørt af USA's sanktionslove, skal virksomheden inden 30 dage underrette EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen om forholdet. Det fremgår af artikel 2 i forordningen.
  • De domme eller beslutninger, som træffes af domstole eller myndigheder i USA på baggrund af sanktionslovene, må ikke anerkendes eller håndhæves. Det fremgår af artikel 4 i forordningen.
  • Det er forbudt at efterleve bestemmelser eller påbud, der følger af sanktionslovene, medmindre det vil være til væsentlig skade for virksomheden. Det fremgår af artikel 5 i forordningen. I forordning 2018/1101 er anvendelsen af kriterierne i artikel 5 i forordning nr. 2271/96 fastsat.
  • Hvis din virksomhed bliver berørt af USA's sanktionslovgivning i forbindelse med en retssag ved en amerikansk domstol, kan virksomheden kræve generhvervelse af erstatning. Det fremgår af artikel 6 i forordningen.

Få yderligere vejledning hos EU-Kommissionen

Kommissionen har udarbejdet en vejledning til forordning 2271/96 om Blocking statute og oprettet en informationside om Blocking statute. I bunden af siden er der link til materialet.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at udveksle informationer med EU-Kommissionen om virksomheder, der bliver berørt af lovgivningen.

Hvis du eller din virksomhed bliver berørt af de amerikanske sanktionslove, skal du eller din virksomhed inden for 30 dage underrette EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen om forholdet.

Såfremt du eller din virksomhed lever op til kriterierne for undtagelse fra forordningen og ønsker at søge om dette, skal du udfylde en blanket, som du kan rekvirerer hos Erhvervsstyrelsen. Blanketten skal du sende til til  EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen på en af nedenstående adresser: 

EU-Kommissionen

European Commission
E-mail: [email protected]

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Att.: Eksportkontrol
E-mail: [email protected]
Tlf.: 3529 1574

Hvis du eller din virksomhed ikke overholder bestemmelserne i forordningen, kan du eller din virksomhed blive straffet med bøde. Det fremgår af § 2 i Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af tredjeland (nr. 312 af 03/06/1998).