Forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

Vejledning om hvordan man undersøger, om en person eller virksomhed er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, som er omfattet af indefrysning.

  • Opdateret 23. januar 2024

I størstedelen af EU's forordninger om sanktioner er der fastsat en bestemmelse om, at ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af indefrysning. Dette forbud gælder såvel direkte som indirekte. En sådan bestemmelse findes bl.a. i:

Begrebet ”økonomiske ressourcer” defineres i sanktionsforordningerne som:

”aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser”.

EU-domstolen har i forbindelse med fortolkning af begrebet fastslået, at begrebet skal fortolkes bredt. For nærmere fortolkning af rækkevidden af begrebet kan der henvises til EU-Kommissionens vejledning ”Best practices for the effective implementation of restrictive measures”, hvor særligt para. 53 og frem er af relevans.

Det er altid virksomhedens ansvar at sikre, at der i forbindelse med en konkret handel med personer, virksomheder eller organer i lande, der er omfattet af sanktioner m.v., hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler eller økonomiske ressourcer, for eksempel varer, til rådighed for de personer, virksomheder eller organer, der er omfattet af indefrysning.

Til brug for undersøgelsen af om den person, virksomhed eller det organ, man handler med, er omfattet af indefrysning og forbuddet mod tilrådighedsstillelse, kan man frit benytte EU’s elektroniske indefrysningsdatabase. Databasen er tilgængelig for alle ved oprettelse af et EU-login.

Forbuddet mod indirekte tilrådighedsstillelse betyder, at det er forbudt at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for en person, virksomhed eller et organ som ikke direkte er omfattet af sanktioner, men som ejes eller kontrolleres af en person, virksomhed eller et organ, som er omfattet af sanktioner.

Til brug for vurderingen af om den person, virksomhed eller det organ, man handler med, er ejet eller kontrolleret af en person, virksomhed eller et organ omfattet af sanktioner, bør man tage udgangspunkt i EU-Kommissionens kriterier for ejerskab og kontrol. Disse kriterier er opført i EU’s vejledning ”Best practices for the effective implementation of restrictive measures”, som kun er tilgængelig på engelsk. Kriterierne fremgår af kapitel VIII om ”Ownership and control” (se side 22 ff.). Kriterierne findes også på dansk i EU's forordning nr. 2580/2001 om terrorisme, se artikel 1, nr. 5 og 6.

Såfremt en konkret virksomhed er ejet eller kontrolleret af person eller enhed som er omfattet af indefrysning, er det forbudt at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for denne virksomhed. Det er dog muligt at etablere en såkaldt firewall, som skal sikre, at pengemidler eller økonomiske ressourcer, som stilles til rådighed for denne virksomhed, ikke stilles til rådighed for den person eller enhed, som ejer eller kontrollerer virksomheden. Læs mere om firewalls i EU-Kommissionens vejledning.

EU's indefrysingsdatabase

EU's indefrysningsdatabase indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning. Her kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning.