Lovgrundlag for eksportkontrol

Det er vigtigt at kende gældende love og regler for eksport, hvis din virksomhed arbejder med teknologi, produkter eller teknisk bistand til områder inden for fx kommunikation, overvågning, software, rumfart, medico, bio eller kemi.

  • Opdateret 18. december 2023

Her kan du læse om de fælles EU-regler for eksportkontrol. På den baggrund har Danmark vedtaget bestemmelser om den nationale administration af eksportkontrolreglerne, herunder om straf for overtrædelse af reglerne.

I henhold til loven skal eksport af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use) kontrolleres. Overtrædelse af eksportkontrolreglerne kan straffes med bøde eller fængsel.

Målet med eksportkontrol er at forhindre spredning af produkter, der kan anvendes til uønskede formål. Eksportkontrollen fastlægges gennem internationale aftaler og multinationalt samarbejde.

En del af lovgrundlaget er kontrollisten, som er bilag I til EU's forordning. Det er vigtigt, at alle eksportører har undersøgt, om deres produkter er omfattet af kontrollisten.

Tjek om dine produkter er omfattet af kontrollisten

Fælles EU-regler

I EU er der fælles lovgrundlag, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse med senere ændringer. Forordningen er baseret på artikel 207 om den fælles handelspolitik i EU-Traktaten. Forordning 2021/821 erstatter og ophæver den tidligere forordning nr. 428/2009 på området.

Bemærk, at kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær anvendelse af ydelser er blevet omfattet af forordning 2021/821, jf. artikel 8.

National administration

For at kunne anvende det fælles EU-lovgrundlag i Danmark, er det nødvendigt i den nationale lovgivning at fastsætte straffebestemmelser og administrative bestemmelser, om hvordan og hvem der administrerer forordningen i praksis.

Eksportkontrolloven (LBK nr. 635 af 9. juni 2011) gør det muligt at anvende EU's handelsregulerende forordninger i Danmark. De nærmere administrative bestemmelser er fastsat i udførselsbekendtgørelsen (BEK nr. 712 af 5. juli 2019). Bekendtgørelsen fastsætter de administrative bestemmelser om bl.a. gyldigheden af tilladelser og vilkår for udstedelse af tilladelser.

Overtrædelse af eksportkontrolreglerne

Overtrædelse af eksportkontrolreglerne kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. § 2 i lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, som er ændret ved lov nr. 1732 af 1. december 2020 og lov nr. 2305 af 8. december 2021. Såfremt der er tale om skærpende omstændigheder, kan der straffes med fængsel indtil 8 år, jf. straffelovens 114 h.

Ansvaret for overtrædelse af eksportkontrolreglerne påhviler som udgangspunkt virksomheden. Dog kan der også efter en konkret vurdering blive tale om et personligt ansvar for fx virksomhedens administrerende direktør.

Det er altid overladt til domstolene at tage stilling til et eventuelt strafansvar, ligesom domstolene også fastsætter straffen inden for den strafferamme, der er fastsat for den pågældende lovovertrædelse.