Produkter til luft- og rumfartsindustrien (bilag XVII)

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologier egnet til brug i forbindelse med luftfart eller rumindustrien til Belarus eller til tredjelande, hvis produkterne skal bruges i Belarus.

  • Opdateret 20. oktober 2023
  • Sanktioner mod Belarus

Her kan du læse om forbud og undtagelser fra forbuddene om eksport af produkter til luft- og rumfartsindustrien til Belarus i bilag XVII til forordning 765/2006. Du finder forordningen i boksen 'Lovgrundlag' nederst på siden.

EU har besluttet at forbyde salg, levering, overførsel eller eksport af produkter til luft- og rumfartsindustrien til Belarus. Det er derfor forbudt at eksportere bl.a. produkter omfattet af KN-kode 88, hydraulikolier, bremseskriver og turboreaktorer opført på bilag XVII til forordningen til Belarus.

Det er herudover forbudt at levere en eller flere af følgende aktiviteter: Eftersyn, reparation, inspektion, udskiftning, modifikation eller fejludbedring af et fly eller en komponent, dog med undtagelse af inspektion umiddelbart før flyvning, for så vidt angår produkter og teknologier opført på bilag XVII til Rusland.

I bilag XVII er der ud for visse KN-koder angivet et "ex". Det betyder, at ikke alle produkter omfattet af KN-koden er omfattet af eksportforbuddet, men at kun de produkter som er omfattet af den angivne KN-kode og som passer på produktbeskrivelsen ud for for KN-koden er omfattet af eksportforbuddet.

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien, jf. bilag XVII, er ligeledes forbudt. Dette gælder dog ikke udveksling af oplysninger med henblik på at fastlægge tekniske standarder inden for rammerne af Organisationen for International Civil Luftfart, for så vidt angår de varer og den teknologi, der er opført i bilag XVII. Det er herudover forbudt at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien, ligesom forsikring og genforsikring i relation til disse produkter, til personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus, er forbudt.

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi omfattet af bilag XVII til Belarus samt levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i forbindelse med disse produkter og denne teknologi, finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 4. september 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 5. august 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8517 71 00, 8517 79 00 og 9026 00 00, eller dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand, når styrelsen har fastslået, at det er nødvendigt til medicinske, farmaceutiske eller humanitære formål.

Erhvervsstyrelsen må ikke give tilladelse, hvis styrelsen har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.

Tilladelse til at gennemføre kontrakter

Herudover kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til gennemførelse af en kontrakt om finansiel leasing af et luftfartøj, der er indgået inden den 5. august 2023, efter at have fastslået, at:

  • det er strengt nødvendigt for at sikre leasingtilbagebetalinger til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og som ikke er omfattet af nogen af de restriktive foranstaltninger i denne forordning, og
  • der ikke vil blive stillet økonomiske ressourcer til rådighed for den belarussiske modpart, med undtagelse af overdragelsen af ejendomsretten til flyet efter fuld tilbagebetaling af den finansielle leasing.

Lovgrundlag for sanktioner mod Belarus