Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Nordkorea

Det er forbudt at eksportere en række produkter til Nordkorea, og visse personer og virksomheder, må du ikke handle med i Nordkorea. At investere i Nordkorea er heller ikke tilladt.

Det er forbudt at eksportere dual-use produkter, metaller og mineraler, kul, jern, flybrændstof og råolie til Nordkorea. Det er også forbudt at handle med flere personer og virksomheder i Nordkorea. Det fremgår af Rådets forordning 2017/1509 med senere ændringer.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007.

Gå til Rådets forordnning 2017/1509 - konsolideret udgave pr. 10. november 2022.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for følgende forbud

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for de forbud, der er listet nedenfor:

 • Forbud mod eksport af produkter med dobbelt anvendelse (dual-use) og andet udstyr og nøglekomponenter til missiler – se bilag II i forordningen.
 • Forbud mod eksport af våbenrelateret udstyr med dobbelt anvendelse - se FN's resolution om konventionelle våben.
 • Forbud mod eksport af flybrændstof - se bilag III i forordningen
 • Restriktioner på kommercielle aktiviteter, bl.a. joint ventures.
 • Krav om indefrysning af penge og økonomiske ressourcer. Se bilag XIII, XV og XVI i forordningen.

Vær særlig opmærksom

Du skal være særlig opmærksom på eksportkontrolreglerne og søge eksporttilladelse, hvis der er nogen tvivl om, hvorvidt en eksport til Nordkorea omfatter produkter og teknologier, der er bestemt til at blive anvendt i Nordkoreas atomprogram eller til at udvikle systemer til at fremføre atomvåben.

Indefrysning - personer og virksomheder du ikke må handle med

Sanktionerne mod Nordkorea indebærer også, at der er personer, virksomheder og organer, som du ikke må handle med. Disse personer, virksomheder og organer skal også have indefrosset deres penge og økonomiske ressourcer, fordi de er involveret i eller støtter Nordkoreas atomprogram eller udvikling af systemer til at fremføre atomvåben.

I bilag XIII, XV, XVI og XVII i forordningen finder du lister med navne, som du ikke må handle med, og som skal have indefrosset deres penge og økonomiske ressourcer.

EU's database indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning

I EU’s indefrysningsatabase kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning.  

Andre forbud og restriktioner du skal være opmærksom på

Sanktionerne mod Nordkorea indeholder også andre eksport- og importforbud, bl.a.:

 • Våbenembargo og forbud mod visse relaterede serviceydelser
 • Luksusvarer
 • Diamanter, guld og ædle metaller
 • Statuer
 • Helikoptere og fartøjer
 • Fisk, skaldyr og bløddyr
 • Bly og blymalm
 • Kondensater og naturgas
 • Raffinerede olieprodukter og råolie
 • Tekstiler
 • Guld og andre dyrebare metaller og diamanter

Sanktioner indeholder også restriktioner på visse kommercielle aktiviteter:

 • Tjenesteydelser ang. minedrift, kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien
 • Computertjenesteydelser
 • Udlejning af fast ejendom

Sanktionerne indeholder også restriktioner på overførsler af pengemidler og finansielle tjenesteydelser:

 • Forbud mod at overføre penge til/fra Nordkorea
 • Forbud mod transaktioner med kredit- og finansieringsinstitutter
 • Forbud mod handel med statsobligationer eller statsgaranterede obligationer
 • Forbud mod at yde finansiering eller finansiel bistand i form af eksportkreditter, garantier eller forsikring

Sanktionerne indeholder også restriktioner på transport og beslaglæggelse af visse fartøjer.

Find information om andre ansvarlige myndigheder

Udenrigsministeriets hjemmeside finder du en liste over de myndigheder, som er ansvarlige for at administrere og vejlede i de øvrige forbud og restriktioner, som er indeholdt i sanktionerne mod Nordkorea.

Hvorfor der er sanktioner mod Nordkorea

Efter fordømmelse af Nordkoreas gentagne atomprøvesprængninger indførte FN og EU for første gang i 2007 sanktioner mod Nordkorea. Trods sanktionerne og international fordømmelse er Nordkorea fortsat med sine prøvesprængninger. Det har medført, at FN og EU løbende har skærpet sanktionerne mod Nordkorea.

Se gældende lovgivning om Nordkorea