Varer til tortur

EU har indført kontrol med handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

  • Opdateret 17. oktober 2023

Med Rådets forordning 2019/125 følger EU op på bl.a. en FN-konvention og en række FN-resolutioner på menneskerettighedsområdet, som EU har været med til at få vedtaget.

Disse resolutioner har bl.a. understreget behovet for den nødvendige lovgivning for at forbyde handel med udstyr, der er specielt konstrueret til at blive anvendt til fx tortur, og for at indføre kontrol med eksporten af visse varer, der udover at kunne anvendes til tortur også har lovlige formål.

Forordningen indeholder et forbud mod eksport og import af udstyr/varer, der kun kan anvendes til tortur eller henrettelse. Bilag II til forordningen indeholder en liste over sådanne forbudte varer.

Forordningen indeholder også krav om eksporttilladelse til udstyr/varer, der kan anvendes til tortur eller henrettelse, men som også har lovlige anvendelser. Dette gælder blandt andet visse lægemidler, der kan benyttes til henrettelser. Bilag III og IV til forordningen indeholder en liste over sådanne varer, der kræver eksporttilladelse.

Forordningen indeholder også et forbud mod ydelse af teknisk bistand og mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er omfattet af import- og eksportforbud samt krav om eksporttilladelse til sådanne ydelser i forbindelse med varer, der kræver eksporttilladelse.

Hvad er under kontrol?

  • Forbud mod eksport og import af visse varer, uanset oprindelse, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som er opført i bilag II.
  • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag II.
  • Forbud mod teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, III og IV, hvis leverandøren ved, at varerne skal bruges til tortur eller henrettelse.
  • Krav om tilladelse til eksport af varer, herunder visse lægemidler, der kan anvendes til henrettelser, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, men som også har anden anvendelse, og som er opført i bilag III og IV.
  • Krav om tilladelse til teknisk bistand og mæglervirksomhed til personer og virksomheder i lande uden for EU i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV.

Find links til lovgrundlag nederst på siden. 

Oversigt over produktbilag til forordningen

  • Bilag II: Varer, der er omfattet af import- og eksportforbud.
  • Bilag III og IV: Varer, der kræver eksporttilladelse.
  • Bilag V: Lande, hvor en eksportør af lægemidler kan benytte en generel EU-eksporttilladelse.

Undtagelse fra eksportforbuddet

Undtagelsesvist kan myndighederne give tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag II, hvis eksportøren kan godtgøre, at varerne udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum.

EU har indført en generel EU-eksporttilladelse, som kan benyttes af en eksportør til eksport af visse lægemidler, som er opført på forordningens bilag IV, til en lang række ukritiske lande, ligesom der er indført mulighed for, at der kan udstedes en global tilladelse til eksport af bl.a. lægemidler.

Forordningen administreres af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.

Erhvervsstyrelsen administrerer kontrollen med varer opført i bilag II og bilag III, nr. 1, samt varer opført i bilag IV til forordningen. Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Justitsministeriet administrerer kontrollen med varer opført i bilag III, nr. 2 og 3, i forordningen. Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til Justitsministeriet.

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Att: Team global handel og sikkerhed
Tlf.: 3529 1500
E-mail: [email protected]

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 3392 3340
E-mail: [email protected]

Du skal betale gebyr for behandling af ansøgningen. Her kan du læse om gebyrtaksterne under punktet "Eksportkontrol".

Hvornår skal gebyret betales?

Det er en forudsætning for Erhvervsstyrelsens behandling af ansøgningen, at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet erklærer sig indforstået med at betale gebyret.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra Erhvervsstyrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om der gives tilladelse eller afslag på en ansøgning.

Du finder link til gebyrbekendtgørelsen nederst på siden.

Lovgrundlag

Du finder gebyrbekendtgørelsen ved at følge linket nedenfor.