Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovgrundlag og overtrædelse af reglerne

I henhold til loven skal eksport af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use) kontrolleres. Overtrædelse af eksportkontrolreglerne kan straffes med bøde eller fængsel.

Målet med eksportkontrol er at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben. Ikke-spredningspolitikken håndhæves gennem internationale aftaler og multinationalt eksportkontrolsamarbejde.

En del af lovgrundlaget er kontrollisten, som er bilag I til EU's forordning. Det er vigtigt, at alle eksportører har undersøgt, om deres produkter er omfattet af kontrollisten.

Tjek om dine produkter er omfattet af kontrollisten (bilag I)

Fælles EU-regler

I EU er der fælles lovgrundlag, jf. Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter der både har civil og militær anvendelse. Forordningen er baseret på artikel 207 om den fælles handelspolitik i EU-Traktaten.

Hertil kommer en Fælles Aktion (2000/401/FUSP) baseret på artikel 14 om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU-Traktaten, der indfører kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær anvendelse af ydelser.

National administration

For at kunne anvende det fælles EU-lovgrundlag i Danmark, er det nødvendigt i den nationale lovgivning at fastsætte straffebestemmelser og administrative bestemmelser, om hvordan og hvem der administrerer forordningen i praksis.

Bemyndigelsesloven gør det muligt at anvende EU's handelsregulerende forordninger i Danmark. De nærmere administrative bestemmelser er fastsat i udførselsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter de administrative bestemmelser om bl.a. gyldigheden af tilladelser og vilkår for udstedelse af tilladelser.

Overtrædelse af eksportkontrolreglerne

Overtrædelse af eksportkontrolreglerne kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. § 2 i lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011. Såfremt der er tale om skærpende omstændigheder, kan der straffes med fængsel indtil 8 år, jf. straffelovens 114 h.

Ansvaret for overtrædelse af eksportkontrolreglerne påhviler som udgangspunkt virksomheden som sådan. Dog kan der også efter en konkret vurdering blive tale om et personligt ansvar for fx virksomhedens administrerende direktør.

Det er altid overladt til domstolene at tage stilling til et evtuelt strafansvar, ligesom domstolene også fastsætter straffen inden for den strafferamme, der er fastsat for den pågældende lovovertrædelse.

Se oversigt over gældende lovgivning for eksportkontrol