Salg af produkter ved afhændelser eller afvikling af forretningsaktiviteter i Rusland (art. 12b)

Skal din virksomhed sælge sine aktiviteter i Rusland, og er produkterne omfattet af sanktionerne mod Rusland, skal du være opmærksom på, at det kræver en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

 • Opdateret 27. februar 2024
 • Sanktioner mod Rusland

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter omfattet af sanktionerne mod Rusland, når salget er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland. Det fremgår af artikel 12b i forordning nr. 833/2014.

Kræver tilladelse

Erhvervsstyrelsen kan indtil d. 30. juni 2024 give tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter omfattet af artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, og 3k i forordningen til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, så længe salget, leveringen eller overførslen er strengt nødvendig for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Produkterne og teknologien ejes af:
  • en statsborger i en medlemsstat,
  • en juridisk person, enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af
  • juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes eller kontrolleres af en juridisk person, enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.
 2. Erhvervsstyrelsen må ikke have rimelig grund til at tro, at produkterne eller teknologien er beregnet til en militær slutbruger eller til militær slutanvendelse.
   
 3. Produkterne og teknologien skal fysisk have befundet sig i Rusland forud for den dato, hvor de relevante forbud i artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f eller 3k trådte i kraft, i forhold til de relevante produkter og teknologi, eller at produkterne og teknologien lovligt er eksporteret til Rusland under en undtagelsestilladelse udstedt af de kompetente myndigheder.

Frist for afvikling af aktiviteter i Rusland 

Af Kommissionens FAQ fremgår, at fristen for salg, levering og overførsel af produkter og teknologier i Rusland skal være afsluttet inden d. 30. juni 2024. Det vil sige, at det er ikke tilstrækkeligt alene at have fået udstedt en tilladelse iht. artikel 12b inden d. 30. juni 2024, selve aktiviteterne skal også være afviklet inden d. 30. juni 2024.

Erhvervsstyrelsen kan indtil den 30. september 2024 tillade salg, levering eller overførsel af produkter og teknologier, der er opført i bilag II til forordningen, hvis et sådant salg eller en sådan levering eller overførsel er strengt nødvendig for afhændelser i forbindelse med et joint venture, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret inden den 24. februar 2022, der involverer russiske juridiske personer, enheder eller organer, og som opererer gasledningsinfrastruktur mellem Rusland og tredjelande.

Erhvervsstyrelsen kan indtil den 31. juli 2024 meddele tilladelse til levering af tjenester, der er anført i artikel 5n i forordningen, hvis en sådan levering af tjenester er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Sådanne tjenester leveres udelukkende til fordel for de juridiske personer, enheder eller organer, der er resultatet af afhændelsen, og
 • Erhvervsstyrelsen ikke har rimelig grund til at antage, at tjenesterne direkte eller indirekte leveres til en militær slutbruger eller har en militær slutanvendelse i Rusland.

Erhvervsstyrelsen kan indtil den 31. juli 2024 tillade, at der ydes juridisk rådgivning, som er retligt nødvendig for afslutning af salg eller overførsel af ejendomsrettigheder, der direkte eller indirekte ejes af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, i en juridisk person, en enhed eller et organ, der er etableret i Unionen.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning vedr. artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f eller 3k sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter, som findes nedenfor. I skemaet under ”supplerende oplysninger”, eller i et særskilt bilag, skal det oplyses, at der søges efter artikel 12b. I forbindelse med ansøgningen, skal virksomheden herudover udfylde og vedlægge nedenstående erklæring "Erklæring i henhold til artikel 12b". Den udfyldte erklæring vedlægges ansøgningen på Virk.dk. Såfremt der søges om tilladelse til salg af produkter omfattet af artikel 2 og artikel 2a, skal virksomheden ligeledes udfylde "skabelon til beskrivelse af produkter" vedrørende disse produkter og vedlægge denne til ansøgningen på Virk.dk. Bemærk, at der ikke er krav om slutbrugererklæring i forbindelse med en ansøgning efter artikel 12b.

Såfremt virksomheden ønsker en tilladelse til salg til flere potentielle slutbrugere, angives alle disse slutbrugere som "agenter" i det digitale ansøgningsskema, og dette tydeliggøres i feltet "supplerende oplysninger". Som "agent" skal også virksomhedens russiske datterselskab angives.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - ansøgning om tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter i forbindelse med afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland.

Efter artikel 12b i forordningen kan der gives tilladelse til salg, levering eller overførsel af produkter i forbindelse med afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, for så vidt angår produkter omfattet af artikel 3h. Det er Toldstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for denne bestemmelse, hvorfor tilladelser til salg af disse produkter skal søges hos Toldstyrelsen. Det samme gælder tilladelse til import af produkter omfattet af artikel 3g og 3i efter artikel 12b, stk. 2.