Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Rusland

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og produkter til olieraffinering er blandt EU’s sanktioner mod Rusland. 

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, jf. Rådets ændringsforordning 2022/1269. De omfattende ændringer medfører yderligere eksportrestriktioner på dual-use produkter, ligesom avancerede teknologiprodukter omfattes af eksportkontrol. Disse teknologiprodukter er bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Forordningens hovedområder

Forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger over for Rusland, jf. Rådets ændringsforordning 2022/1269, indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 til Rusland.
 • Forbud mod eksport af både dual-use produkter og avanceret teknologi til russiske militære enheder opført på bilag IV.
 • Forbud mod eksport af dual-use produkter til visse russiske virksomheder.
 • Forbud mod eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi til den russiske energisektor.
 • Forbud mod finansiering af energisektoren.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske olieraffineringssektor.
 • Forbud mod eksport af søfartsprodukter og-teknologi opført på bilag XVI.
 • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.
 • Forbud mod import af jern- og stålprodukter samt kul og faste fossile brændstoffer fra Rusland.
 • Forbud mod import af produkter som generer betydelige indtægter for Rusland.
 • Forbud mod eksport af luksusvarer til Rusland.
 • Forbud mod overflyvning af EU samt forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.
 • Forbud mod at give adgang til havne i EU for fartøjer registreret under russisk flag.
 • Forbud mod registrering af andre tjenester i forbindelse med fonde med russiske forbindelser.
 • Forbud mod at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.
 • Forbud mod levering af tjenester vedr. bogførings- og revisionsvirksomhed.

Administration af forordningen

EU’s Forordning nr. 833/2014 med senere ændringer administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

Andre relevante sanktioner

Herudover har EU bl.a. vedtaget følgende sanktioner:

EU's indefrysningsdatabase indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning 

I EU’s indefrysningsdatabase kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning. 

Strafbestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Se gældende lovgivning om Rusland