Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Rusland

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine har EU indført omfattende sanktioner mod Rusland. Det er dit ansvar som eksportør at overholde de til enhver tid gældende regler. På denne side kan du få et overblik over EU's sanktioner, og på undersiderne kan du læse mere om de enkelte forbud, som Erhvervsstyrelsen administrerer.

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 27. april 2023

Gå til Rådets forordning (EU) 2023/1214 af 23. juni 2023 - 11. sanktionspakke, der ændrer forordning 833/2014 

Gå til berigtigelse af 28. september 2023 af forordning 2023/1214 - rettelse til bilag VII vedr. punkt X.A.VII.001, litra c)

Ændringerne medfører eksportrestriktioner på en omfattende række af produkter og teknologier, hvorfor man som eksportør skal orientere sig grundigt i sanktionerne inden eksport til Rusland. Herudover skal man som eksportør være særligt opmærksom på risikoen for omdirigering af produkter, der er omfattet af EU's sanktioner mod Rusland. Læs mere her.

Forordningens hovedområder

Forordningen om restriktive foranstaltninger over for Rusland indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod transit af dual-use produkter gennem Rusland.
 • Forbud mod eksport af produkter omfattet af anti-tortur-forordningen
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr, marine- og luftfartsteknologi, halvledere, elektroniske kredsløb og kamereaer opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 til Rusland.
 • Forbud mod at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i selskaber, som har aktiviteter i energi- og råstofudvindingssektoren, samt forbud mod at finansiere sådanne selskaber.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske olieraffineringssektor.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan styrke Ruslands industrielle kapacitet opført i bilag XXIII.
 • Forbud mod eksport af søfartsprodukter og-teknologi opført på bilag XVI.
 • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.
 • Forbud mod import af jern- og stålprodukter fra Rusland.
 • Forbud mod import af produkter som generer betydelige indtægter for Rusland.
 • Forbud mod eksport af luksusvarer til Rusland.
 • Forbud mod overflyvning af EU samt forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.
 • Forbud mod at give adgang til havne i EU for fartøjer registreret under russisk flag.
 • Forbud mod registrering af andre tjenester i forbindelse med fonde med russiske forbindelser.
 • Forbud mod at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.
 • Forbud mod levering af tjenester vedr. bogførings- og revisionsvirksomhed.
 • Forbud mod at købe, importere eller overføre guld, jf. bilag XXVI, der har oprindelse i Rusland.
 • Forbud mod at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af Russia Today, Rossiya 24, TV Centre International, Sputnik, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV eller Pervyi Kanal.
 • Forbud mod at levere arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rågivning og IT-konsulentydelser til Ruslands regering m.fl.

Administration af forordningen

EU’s Forordning nr. 833/2014 administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

Andre relevante sanktioner

Herudover har EU bl.a. vedtaget følgende sanktioner:

EU's indefrysningsdatabase indeholder de navne, der er direkte omfattet af indefrysning 

I EU’s indefrysningsdatabase kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning. Vær opmærksom på, at et opslag i indefrysningsdatabasen ikke afdækker risikoen for indirekte tilrådighedsstillelse. Læs mere her.

Strafbestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.