Finansiering af energi- og råstofudvindingssektoren (art. 3a)

Det er forbudt at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren og i råstofudvindingssektoren i Rusland.

  • Opdateret 19. december 2023
  • Sanktioner mod Rusland

Her kan du læse om, hvilke typer af finansiering af energi- og råstofudvindingssektorerne i  Rusland som er forbudt, og om hvilke undtagelser der er fra forbuddene. 

Det er forbudt at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren og i råstofudvindingssektoren i Rusland.

Herudover er det forbudt:

  1. at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller andre finansieringsmidler til personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren eller råstofudvindingssektoren i Rusland, eller som har som til dokumenteret formål at finansiere sådanne personer, enheder eller organer,
  2. at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energi- og råstofudvindingssektoren i Rusland og
  3. at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de ovenfor nævnte aktiviteter.

Det fremgår af artikel 3a i forordning nr. 833/2014.

Forbuddene mod at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i den russiske råstofudvindingssektor, samt forbuddene som angivet i punkt 1-3 oven over under punktet "Hvad er forbudt", gælder ikke for råstofudvindingsaktiviteter, der giver den højeste værdi af – eller har som hovedformål – at producere nogen af de materialer, der er opført i bilag XXX til forordning nr. 833/2014.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren, når styrelsen har fastslået, at aktiviteten:

  1. er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller
  2. udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Herudover kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til de aktiviteter, der fremgår af stk. 1, litra b, efter at have fastslået at en sådan aktivitet i overensstemmelse med artikel 5aa, stk. 3, litra b, er nødvendig for at sikre driften af et offshore dybhavsgasprojekt i Middelhavet, hvor en juridisk person, enhed eller organ, der er opført på listen i bilag XIX, var minoritetsaktionær før den 31. oktober 2017 og fortsat er det, forudsat at projektet kontrolleres eller drives alene eller i fællesskab af en juridisk person, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvordan aktiviteten er omfattet af en af ovenstående undtagelser.

Sammen med ansøgningen skal medsendes en slutbrugererklæring underskrevet af den endelige slutbruger.

I boksen "Virk" nedenfor, kan du søge om tilladelse.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - ansøgning om tilladelse til finansiering af energi- og minesektoren.