Tjenesteydelser til den russiske regering m.fl. (art. 5n)

Det er forbudt direkte eller indirekte at levere en lang række tjenesteydelser, herunder arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning til den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

 • Opdateret 5. oktober 2023
 • Sanktioner mod Rusland

Her kan du læse mere om indholdet af forbuddene om levering af tjenesteydelser, og hvilke undtagelser der er fra forbuddene.

Det er forbudt direkte og indirekte at levere visse tjenesteydelser til den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Det fremgår af artikel 5n i forordning nr. 833/2014. Tjenesteydelserne omfatter:

 • Arkitekttjenester
 • Ingeniørtjenester
 • Juridisk rådgivning
 • IT-konsulenttjenester
 • Virksomheds- og ledelsesrådgivning
 • Bogførings- og revisionsvirksomhed
 • Skatterådgivning
 • PR-ydelser
 • Markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser
 • Teknisk prøvning og analysetjenester
 • Reklametjenester

Kommissionen har i sin FAQ uddybet, hvad arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning samt de øvrige tjenester dækker over. Herudover er forbuddene nærmere beskrevet i præamblerne til afgørelserne, som indfører forbuddene. Se præambel 8 i Rådsafgørelse 2022/2478 og præambel 12 og 13 i Rådsafgørelse 2022/1909.

Forbuddene finder ikke anvendelse på tjenesteydelser, der:

 • er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler
 • er strengt nødvendige for at sikre adgang til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer i en medlemsstat
 • udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af en juridisk person eller enhed, der er stiftet eller oprettet iht. lovgivningen i en medlemsstat, EØS, Schweiz eller et partnerland
 • er nødvendige med henblik på folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af hændelser med betydelig indvirkning på menneskers sundhed eller som reaktion på naturkatastrofer
 • er nødvendige for softwareopdateringer til ikkemilitær anvendelse og til ikkemilitære slutbrugere ifm. varer opført på bilag VII.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til en af overstående tjenesteydelser, når styrelsen har fastslået, at tjenesteydelsen er nødvendig til:

 • humanitære formål
 • civilsamfundsaktiviteter, der fremmer demokratiet, menneskerettigheder eller retsstatsprincipper i Rusland
 • diplomatiske og konsulære repræsentations drift i Rusland
 • sikring af kritisk energiforsyning i EU samt køb, import eller transport af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm
 • fortsat drift af infrastrukturer, herunder hardware og software, der er afgørende for sundhed, sikkerhed eller miljøsikkerhed
 • etablering, vedligeholdelse eller oparbejdning af brændsel og sikkerhed ifm. civile, medicinske eller miljømæssige nukleare aktiviteter og faciliteter
 • levering af elektroniske kommunikationstjenester mellem EU og Rusland.

Undtagelser, som angår firewalls

Herudover kan Erhvervsstyrelsen meddele tilladelse til levering af regnskabsførelses- og revisionsvirksomhed, bogføring og skatterådgivning, virksomheds- og ledelsesrådgivning, PR-ydelser arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester efter at have fastslået, at tjenesterne er strengt nødvendige for at oprette, certificere eller evaluere en firewall, som:

 • a) fjerner den kontrol, som en fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der er opført på listen i bilag I til forordning nr. 269/2014, har over aktiverne i en juridisk person, en enhed eller et organ, der ikke er opført på listen, og som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret og ejes eller kontrolleres af førstnævnte, og
 • b) sikrer, at ingen yderligere pengemidler eller økonomiske ressourcer kommer denne fysiske eller juridiske person, denne enhed eller dette organ, der er opført på listen, til gode.

Undtagelser, som angår Caspian Pipeline Consortium

Erhvervsstyrelsen kan under visse omstændigheder meddele tilladelse til levering af revisionsvirksomhed, ingeniørtjenester, juridisk rådgivning, teknisk prøvning og analysetjenester til drift og vedligeholdelse af Caspian Pipeline Consortiums rørledninger og tilhørende infrastruktur. Kontakt Erhvervsstyrelsen for mere information om denne undtagelsesbestemmelse.