Tjenesteydelser til den russiske regering m.fl. (art. 5n)

Det er forbudt direkte eller indirekte at levere en lang række tjenesteydelser, herunder arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning til den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

 • Opdateret 18. juni 2024
 • Sanktioner mod Rusland

Her kan du læse mere om indholdet af forbuddene om levering af tjenesteydelser, og hvilke undtagelser der er fra forbuddene, i artikel 5n i forordning 833/2014 med senere ændringer. 

Det er forbudt direkte og indirekte at sælge, levere, overføre, eksportere til eller stille visse tjenesteydelser til rådighed for den russiske regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Det fremgår af artikel 5n i forordning nr. 833/2014. Tjenesteydelserne omfatter:

 • Arkitekttjenester
 • Ingeniørtjenester
 • Juridisk rådgivning
 • IT-konsulenttjenester
 • Virksomheds- og ledelsesrådgivning
 • Bogførings- og revisionsvirksomhed
 • Skatterådgivning
 • PR-ydelser
 • Markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser
 • Teknisk prøvning og analysetjenester
 • Reklametjenester
 • Software til brug for ledelsen af virksomheder og industriel design og fremstilling, jf. bilag XXXIX

Kommissionen har i sin FAQ uddybet, hvad arkitekt-, ingeniør- og IT-konsulenttjenester og juridisk rådgivning samt de øvrige tjenester dækker over. Herudover er forbuddene nærmere beskrevet i præamblerne til afgørelserne, som indfører forbuddene. Se præambel 8 i Rådsafgørelse 2022/2478 og præambel 12 og 13 i Rådsafgørelse 2022/1909.

Vejledning om software (artikel 5n, stk. 2b)

Kommissionen har i sin FAQ uddybet om forbuddet mod at sælge, levere, overføre, eksportere eller stille software til rådighed for til ledelsen af virksomheder og software til industriel design og fremstilling, jf. bilag XXXIX, til: a) Ruslands regering eller b) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Det fremgår af artikel 5n, stk. 2b, i forordningen.

Det er forbudt såvel direkte som indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester samt finansiel bistand til de ovennævnte tjenesteydelser, i forbindelse med levering af disse til den russiske regering eller til juridiske personer, enheder eller organer i Rusland.

Forbuddene finder ikke anvendelse på levering, overførsel, eksport eller ydelser af tjenesteydelser, eller relateret teknisk eller finansiel bistand, som:

 • er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler
 • er strengt nødvendige for at sikre adgang til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer i en medlemsstat
 • er nødvendige med henblik på folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af hændelser med betydelig indvirkning på menneskers sundhed eller som reaktion på naturkatastrofer

Forbuddene finder ligeledes ikke anvendelse før den 20. juni 2024 på levering af tjenesteydelser, der udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af en juridisk person eller enhed, der er stiftet eller oprettet iht. lovgivningen i en medlemsstat, EØS, Schweiz eller et partnerland

Forbuddet mod levering, overførsel, eksport eller tilrådighedsstillelse af software til brug for til ledelsen af virksomheder og til industriel design og fremstilling, jf. bilag XXXIX, finder ikke anvendelse, hvis det er strengt nødvendigt for afslutning senest den 20. marts 2024 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 19. december 2023, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Internationale open sourcer-projekter

Herudover kan de kompetente myndigheder giver tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre, eksportere eller stille software til rådighed for til ledelsen af virksomheder og til industriel design og fremstilling, jf. bilag XXXIX, til Ruslands regering, eller i Rusland hjemmehørende juridiske personer, enheder eller organer, hvis den kompetente myndighed fastslår, at disse tjenester er nødvendige for russiske statsborgeres bidrag til internationale open source-projekter.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til en af overstående tjenesteydelser, når styrelsen har fastslået, at tjenesteydelsen er nødvendig til:

 • humanitære formål
 • civilsamfundsaktiviteter, der fremmer demokratiet, menneskerettigheder eller retsstatsprincipper i Rusland
 • diplomatiske og konsulære repræsentations drift i Rusland
 • sikring af kritisk energiforsyning i EU samt køb, import eller transport af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm
 • fortsat drift af infrastrukturer, herunder hardware og software, der er afgørende for sundhed, sikkerhed eller miljøsikkerhed
 • etablering, drift, vedligeholdelse, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed ifm. civile, medicinske eller miljømæssige nukleare aktiviteter og faciliteter, fx Paks II-projektet
 • levering af elektroniske kommunikationstjenester mellem EU og Rusland
 • brug udelukkende for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes eller kontrolleres alene eller i fællesskab af juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet iht. lovgivningen i en medlemsstat, EØS, Schweiz eller et partnerland som opført i bilag VIII

Undtagelser, som angår firewalls

Herudover kan Erhvervsstyrelsen meddele tilladelse til levering af regnskabsførelses- og revisionsvirksomhed, bogføring og skatterådgivning, virksomheds- og ledelsesrådgivning, PR-ydelser arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester efter at have fastslået, at tjenesterne er strengt nødvendige for at oprette, certificere eller evaluere en firewall, som:

 • a) fjerner den kontrol, som en fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der er opført på listen i bilag I til forordning nr. 269/2014, har over aktiverne i en juridisk person, en enhed eller et organ, der ikke er opført på listen, og som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret og ejes eller kontrolleres af førstnævnte, og
 • b) sikrer, at ingen yderligere pengemidler eller økonomiske ressourcer kommer denne fysiske eller juridiske person, denne enhed eller dette organ, der er opført på listen, til gode.

Undtagelser, som angår Caspian Pipeline Consortium

Erhvervsstyrelsen kan under visse omstændigheder meddele tilladelse til levering af revisionsvirksomhed, ingeniørtjenester, juridisk rådgivning, teknisk prøvning og analysetjenester til drift og vedligeholdelse af Caspian Pipeline Consortiums rørledninger og tilhørende infrastruktur. Kontakt Erhvervsstyrelsen for mere information om denne undtagelsesbestemmelse.

Tilladelsens gyldighed

En individuel eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen er gyldig i 1 år fra udstedelsestidspunktet.

Ansøgningsskemaet til undtagelse fra artikel 5n i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer ("Ruslandforordningen") er oprindeligt designet til eksport af dual-use produkter. Skemaets oplysninger skal derfor tilpasses til artikel 5n.

Denne minivejledning er et supplement til vejledningen i selve ansøgningsskemaet og forklarer, hvordan visse punkter i skemaet skal tilpasses, som fremhævet nedenfor:

Ansøgning på vegne af en dansk statsborger
Ved ansøgning på vegne af en dansk statsborger ansat i et selskab uden for EU, skal ansøgeren angive virksomhedens navn og landet, hvori virksomheden er placeret.

Det bemærkes, at tilladelser udstedt af Erhvervsstyrelsen til danske virksomheder inkluderer danske statsborgere ansat i virksomhederne. 

Erhvervsstyrelsen udsteder ikke tilladelser til danske statsborgere bosat i andre EU-lande. Danske ansøgere skal derfor søge om tilladelse i det EU-land, hvorfra de planlægger at levere tjenesteydelsen. For at fremme udvekslingen af relevante oplysninger mellem de nationale myndigheder anbefales det at angive andre EU-lande, hvor tilsvarende ansøgninger er fremsendt til.

Valg af tilladelsestype:
Vælg 'Individuel tilladelse'. Erhvervsstyrelsen udsteder ikke globale tilladelser til Rusland.

Angiv hvilken type eksport der er tale om
'Endelig eksport' er den mest anvendte.
'Midlertidig eksport' anvendes sjældent
'Eksport til lager/distributør' er ikke muligt.

Slutbrugerens status
Slutbrugeren skal være 'Civil'.
Slutbrugeren må ikke være 'Militær/politi/efterretningstjeneste/el.lign.'

Produktbeskrivelse
Hvis der er tale om software, som omhandlet i artikel 5n, stk. 2b, da angiv samme beskrivelse af tjenesteydelsen, som anført i bilag XXXIX til Ruslandsforordningen. 

Hvis der er tale om en anden type tjenesteydelse, da angives en kortfattet og præcis beskrivelse heraf.

Vi har forståelse for, at den konkrete kategorisering kan være vanskelig især, da software kan have mange funktioner. Det essentielle er, at virksomheden ved ansøgningens indsendelse erklærer, at de angivne tjenesteydelser er omfattet af artikel 5n.

Bemærk, at det er muligt at ansøge om flere forskellige tjenesteydelser i samme ansøgningsskema. Klik på 'Tilføj' under 'Produktbeskrivelse' for hver ny tjenesteydelse
 

Kategorinummer
Angiv '833/2014' (som henviser til forordningen om restriktioner mod Rusland)
Angiv 'artikel 5n, stk. xx,' som omhandler den relevante undtagelsesbestemmelse under artikel 5n.

Varekode (8-cifret KN-kode)
Angiv ’N/A’, idet KN-koder ikke anvendes i forbindelse med tjenesteydelser og software.

Salgsværdi i DKK
Er det ikke muligt at udregne salgsværdien af tjenesteydelsen, kan der skrives 0 (nul) DKK i rubrikken.

Produktets endelige anvendelsesområde
Anvendelsesområdet skal være 'Civilt'.
Anvendelsesområde inden for 'Militær/politi/efterretningstjeneste/el.lign.' er ikke tilladt.

Angiv hvad slutbruger skal anvende produktet til
Beskriv kort, præcist og forståeligt, hvad slutbrugeren skal anvende produktet til.

Spørgsmål om artikel 4 og 5 (catch-all bestemmelserne)
Til disse to spørgsmål svarer du 'Nej'.

Skriv de supplerende oplysninger i nedenstående tekstboks
Angiv baggrunden for ansøgningen. Du er velkommen til at vedhæfte et følgebrev med supplerende oplysninger, herunder med henvisning til eventuelle tidligere ansøgninger om undtagelse fra restriktioner mod Rusland f.eks. artikel 12b.

Ikke krav om slutbrugererklæring

Ønsker du at levere en tjenesteydelse eller et produkt omfattet af artikel 5n til et datterselskab i Rusland, som ejes af en EU-virksomhed, et EØS-land eller et partnerland (USA, Japan, UK, Sydkorea, Australien, Canada, New Zealand, Norge eller Schweiz, jf. bilag VIII til forordning 833/2014), er der ikke krav om at indhente en slutbrugererklæring. Det er tilstrækkeligt blot at udfylde ansøgningsskemaet.

Krav om slutbrugererklæring

Vær opmærksom på, at du skal vedhæfte en slutbrugererklæring sammen med indsendelsen af ansøgningen, hvis du ønsker at levere en tjenesteydelse eller et produkt omfattet af artikel 5n til en virksomhed, som ikke ejes af en EU-virksomhed, et EØS-land eller et partnerland (USA, Japan, UK, Sydkorea, Australien, Canada, New Zealand, Norge eller Schweiz, jf. bilag VIII til forordning 833/2014). Slutbrugererklæringen skal være underskrevet og dateret af den endelige slutbruger. Også her er slutbrugererklæringen oprindeligt beregnet til eksport af dual-use produkter, men er den erklæring, der skal udfyldes og underskrives. 

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - Ansøgning om tilladelse til eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Ansøg, når din virksomhed skal eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use)

EU-Kommissionen af udgivet en opdateret FAQ om artikel 5n, hvor det i para. 35 fremhæves, at en tilladelse udstedt af den nationale kompetente myndighed i et EU-land ikke automatisk omfatter datterselskaber i andre EU-lande. Det betyder, at operatører skal ansøge om tilladelse i det EU-land, hvorfra de planlægger at levere tjenesten. Vi anbefaler dog at angive i ansøgningen andre EU-lande, hvortil en lignende ansøgning indsendes, da det vil give de nationale kompetente myndigheder mulighed for at udveksle relevante oplysninger.

Tilladelsens gyldighed

En individuel eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen er gyldig i 1 år fra udstedelsestidspunktet.