Risiko for omdirigering

I forbindelse med EU's hårde sanktioner mod Rusland, skal du som eksportør være særligt opmærksom på risikoen for omdirigering af produkter, som er omfattet af Rusland-sanktionerne. På siden her er der samlet information om og vejledning til at undgå omdirigering.

  • Opdateret 7. marts 2024
  • Sanktioner mod Rusland

Af eksportforbuddene i forordning 833/2014 fremgår det, at det er forbudt direkte såvel som indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de omfattede produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland. Det vil sige, at også salg, levering, overførsel eller eksport af produkter til andre virksomheder, fx i tredjelande, som efterfølgende sælger eller eksporterer produkterne til Rusland, er forbudt og strafbart. 

I henhold til Straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, straffes overtrædelser af EU's sanktioner med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, eller, under særligt skærpende omstændigheder, med fængsel indtil 4 år. Det følger endvidere af Straffelovens § 110 c, stk. 4, at også uagtsomme overtrædelser af EU's sanktioner er strafbare. Eksportører har således pligt til at sikre sig bedst muligt, ved brug af passende due diligence, at der ikke sker efterfølgende omdirigering til Rusland af produkter omfattet af EU's sanktioner mod Rusland.

EU-Kommissionen har i april 2022 udsendt en meddelelse til erhvervsdrivende og eksportører, som opfordres til at træffe passende due diligence-foranstaltninger for at forhindre omgåelse af EU's sanktioner. Dette gælder særligt ved eksport til lande, som er medlemmer af Den Eurasiske Økonomiske Union. Det betyder, at eksportører af produkter omfattet af Rusland-sanktionerne skal være særligt opmærksom ved eksport til lande som Belarus, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistan samt generelt til lande, som historisk har et tæt samarbejde med Rusland, og/eller som geografisk er i nærheden af Rusland. Erhvervsstyrelsen skal derfor opfordrer eksportører af produkter omfattet af EU's sanktioner til disse lande til at udvise særlig omhu samt til at udføre grundig due diligence på samarbejdspartnere herfra.  

Bemærk! Kravet om en ”no re-export”-klausul gælder fra d. 20. marts 2024

EU har i 12. sanktionspakke vedtaget artikel 12g, som forpligter EU-eksportører af produkter omfattet af bilag XI, XX, XL og XXXV til EU-forordning 833/2014 med senere ændringer, samt skydevåben og ammunition på bilag I til forordning (EU) nr. 258/2012, til at indsætte i deres kontrakter/aftalegrundlag med modparten en klausul, der forbyder reeksport af disse produkter til Rusland eller til brug i Rusland. 

Kravet gælder ved eksport til alle tredjelande (ikke-EU-lande) med undtagelse af de partnerlande, der er omfattet af bilag VIII, dvs. USA, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Australien, Canada, New Zealand og Norge. Forpligtelsen gælder fra den 20. marts 2024. For eksisterende kontrakter gælder forpligtelsen fra 20. december 2024 eller indtil deres udløbsdato, alt efter hvad der kommer først.  

Eksportøren har ansvaret for at sikre, at kontrakten/aftalegrundlaget indeholder passende juridiske foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med forbuddet mod reeksport af produkter til Rusland eller til brug i Rusland.

Ved misligholdelse af kontrakten/aftalegrundlaget i tredjelandet skal eksportøren straks underrette Erhvervsstyrelsen, så snart eksportøren bliver opmærksom på misligholdelsen. Underretning sendes til [email protected] 

Kommissionens FAQ om artikel 12g

Kommissionen har i sin FAQ uddybet formålet med og anvendelsen af bestemmelsen i artikel 12g, herunder også forslag til ordlyd i aftalegrundlaget med importør/køber i 3. land om forbud mod reeksport til Rusland eller til brug i Rusland:

“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and 
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information."

Som eksportør kan det være vanskeligt at afgøre, hvad der er passende due diligence. EU-Kommissionen skriver i deres FAQ om omgåelse og due diligence, bl.a. følgende om due diligence forpligtelsen:

"The applicable EU Regulations lay down on EU operators (and operators conducting business in the EU) an obligation of result regarding the obligation to freeze assets and the prohibition to make funds and economic resources directly or indirectly available. The underlying means (due diligence) used by the operators to ensure compliance with the above-mentioned obligations and prohibitions are not further specified in EU legislation. EU operators have to perform appropriate due diligence calibrated according to the specificities of their business and the related risk exposure. It is for each operator to develop, implement, and routinely update an EU sanctions compliance programme that reflects their individual business models, geographic areas of operations and specificities and related risk-assessment regarding customers and staff."

Eksportørens ansvar

Det er således op til den enkelte eksportør at sikre sig, at ens due diligence-program passer til eksportørens specifikke risiko. Denne kan bl.a. hænge sammen med eksportørens markeder, samarbejdspartnere, branche, handelssædvaner m.v. EU-Kommissionen har udarbejdet en liste over nyttige spørgsmål om en virksomheds interne compliance program. Listen vedrører interne compliance programmer i forbindelse med eksport af dual-use produkter, men kan i høj grad anvendes analogt som inspiration til et compliance program om eksport af produkter omfattet af EU's sanktioner mod Rusland.

EU har offentliggjort en vejledning om implementering af forøget due diligence for at undgå omgåelse af sanktionerne mod Rusland. Vejledningen har til formål at give et generel overblik over, hvad EU-virksomheder skal gøre, når de udfører due diligence i forhold til at beskytte sig mod russisk omgåelse af sanktionerne.

Vejledningen er baseret på identificeret praksis og skal hjælpe virksomhederne med at identificere, vurdere og forstå mulige risici for at blive involveret i sanktionsomgåelse. Herudover er vejledningen tænkt som en praktisk vejledning, der skitserer de trin, som EU-virksomheder skal anvende, når de udfører deres strategiske risikovurderinger. Slutteligt kan man af vejledningen læse bedste praksis med hensyn til vurdering af samarbejdspartnere, transaktioner og produkter, ligesom der findes en liste over "røde flag" i relation til omgåelse.

EU-Kommissionen har den 23. juni 2023 offentliggjort to lister med produkter, hvor man som eksportør af disse skal være særligt opmærksom på risikoen for omdirigering til Rusland.

Liste over kritiske produkter fundet på slagmarken

Den ene liste vedrører produkter der er fundet på slagmarken i Ukraine, og som derfor har høj prioritet for Rusland.

Liste over produkter med voldsom stigning i eksporten til tredjelande

Den anden liste vedrører produkter, hvor der fra 2022 og frem er sket en voldstom stigning i eksporten af disse fra tredjelande til Rusland.

EU-Kommissionen henviser i deres FAQ til en af deres tidligere Q&A's om due diligence for eksportører, som handler med Iran. Denne er udarbejdet i slutningen af 2018. Heri oplistes forskellige måder at udføre due diligence på, herunder ved søgninger i offentlige kilder, screening af samarbejdspartnere i EU-Kommissionens konsoliderede indefrysningsdatabase, udarbejdelse af risikovurderinger m.v.

EU-Kommissionen har også udarbejdet en liste over faresignaler vedrørende mistænkelige forespørgsler. Listen omhandler faresignaler ved forespørgsler om køb af dual-use produkter, men kan i høj grad anvendes analogt på forespørgsler om køb af produkter omfattet af EU's sanktionerne mod Rusland.